Erasmus+ pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak programországban megvalósuló képzési célú mobilitására (STT) a 2020/2021-es tanévben (KA103)

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Erasmus+ pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak programországban megvalósuló képzési célú mobilitására (STT) a 2020/2021-es tanévben (KA103)
Erasmus+ pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak programországban megvalósuló képzési célú mobilitására (STT) a 2020/2021-es tanévben (KA103)
Erasmus+ pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak programországban megvalósuló képzési célú mobilitására (STT) a 2020/2021-es tanévben (KA103)
2020. június 4.

A pályázat célja lehetőség biztosítása a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem felsőoktatási munkatársai számára képzési célú mobilitás (STT) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programja keretén belül.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása az EMTE felsőoktatási munkatársai számára képzési célú mobilitás (STT) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programja keretén belül. A képzési tevékenység támogatott formái: képzési célú eseményen való részvétel a fogadó intézményben (pl. továbbképző, tanfolyam, Erasmus+ nemzetközi hét, kivéve kutatás és konferencia-részvétel), szakmai látogatás, részvétel közvetlen munkahelyi megfigyelésen, szakmai képzés. Oktatók esetében az EMTE elsősorban az oktatási mobilitást támogatja, amely tartalmazhat pedagógiai és tanterv-fejlesztési készségek fejlesztését célzó képzési összetevőt is.
Képzési célú mobilitás folytatható:
– az Európai Unió országainak és más programországoknak olyan felsőoktatási intézményeiben, amelyekkel erre vonatkozó Erasmus+ intézményközi megállapodása van egyetemünknek a mobilitás elkezdésének pillanatában (aktuális lista kari bontásban az I. sz. mellékletben, bármelyik szervezeti egységből lehet jelentkezni bármelyik kar által szerződött helyre, de túljelentkezés esetén előnyben lesz a szerződő kar munkatársa);
– adott programország egyéb munkaerő-piaci vagy az oktatás, képzés terén tevékenykedő állami vagy magánintézményében (pl. vállalkozás, közintézmény, kereskedelmi kamara, non-profit szervezet, alapítvány, egyesület, kutatóintézet, oktatási központ, könyvtár, pályaválasztási tanácsadó szerv).
A képzési mobilitás hozzájárul a munkatársak személyes és szakmai fejlődéséhez, gyakorlati tudásuk fejlesztéséhez, lehetőséget nyújt továbbképzésre, tapasztalatcserére, bevált gyakorlatok átvételére, hallgatók szakmai gyakorlatának előkészítésére, elősegíti az intézményi együttműködést és erősíti a gazdasági szférával kialakított kapcsolatokat.

II. Ösztöndíj: A munkatársak a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban munkatársak képzésére vonatkozó intézményközi szerződésünk van):
– Dánia, Írország: 180 EUR/nap;
– Ciprus, Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország: 160 EUR/nap;
– Bulgária, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szerbia, Szlovákia, Törökország: 140 EUR/nap.
Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő és a fogadó intézmény közötti egyirányú útnak az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral mért távolsága alapján kerül kiszámításra: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.
Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. A mobilitás megvalósításának periódusa: Jelen pályázat keretében 2020. szeptember 14. és 2021. október 15. között megvalósuló képzési mobilitásra lehet pályázni.

A képzési mobilitás érvényességének feltétele a személyes jelenlét a fogadó intézményben. Hogyha ezen szabály módosításra kerül az Európai Bizottság részéről a világjárvány kontextusában, arról értesítést fogunk küldeni.

A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.

IV. A pályázás feltételei:
1. Erasmus+ képzési mobilitásra pályázatot nyújthat be:
– a Sapientia EMTE román állampolgárságú, vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező, főállású (azaz határozatlan időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott oktatási kisegítő munkatársa („personal didactic auxiliar”) vagy gazdasági-adminisztratív munkatársa („personal administrativ”); kivételesen indokolt esetben a szervezeti egységek vezetői egyénenként dönthetnek egyes egyéb kisegítő munkaköröket („personal de întreţinere şi operaţional”) betöltő munkatársak pályázatának befogadásáról;
– a Sapientia EMTE főállású oktatói, akik a fogadó intézményben adminisztratív munkájukkal kapcsolatos képzésen vennének részt (adott tanévben csak akkor vehetnek részt képzési mobilitáson, hogyha nem vesznek részt oktatási mobilitáson).
Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés kizárólag aktív munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottal köthető.
2. A pályázónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.
3. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó munkakörével. A képzési mobilitás célja kizárólag a saját munkakörrel kapcsolatos továbbképzési tevékenység lehet, az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
4. A képzési célú mobilitás időtartama minimum 2 egymást követő munkanap, a megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni az intézményközi szerződésekben előírt időtartamokat is. A mobilitás keretében megélhetési támogatás kizárólag a fogadó országban munkanapnak minősülő napokra adható. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.
5. Jelen felhívás keretében nem lehet pályázatot benyújtani Romániában vagy a pályázó állandó lakhelye szerinti országban megvalósuló képzési tevékenységre.

V. Pályázati dokumentumok
A pályázatok beküldése a COVID-19 világjárvány okozta rendkívüli helyzet miatt a kari Erasmus+ koordinátor e-mail címére (központi szervezeti egységek munkatársai esetén az intézményi Erasmus+ koordinátor e-mail címére) küldött e-mailben történik, jól olvasható, A4-es méretű .pdf formátumú dokumentumok révén.
Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a pályázat típusát (E+ STT képzési mobilitás pályázat), ugyanakkor a pályázati dossziéhoz tartozó összes dokumentumot kérjük egyazon e-mail keretében beküldeni.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Kitöltött pályázati űrlap (II. sz. melléklet).

A pályázati űrlapot pdf-ben várjuk, az aláírások rendje a következő:
– a pályázó aláírásának rajta kell lennie a beküldött űrlapon, hogyha ez nem oldható meg, akkor a pályázatot kísérő e-mailbe a következő nyilatkozatot kérjük beírni: „Nyilatkozat / Alulírott ……. (vezetéknév, keresztnév a személyazonossági igazolvány szerint), személyi szám ……, saját felelősségemre kijelentem, hogy a mellékelt pályázati űrlapon szolgáltatott adatok a valósággal megegyezőek. / Helység, dátum: ………… / Név: …………”;
– a karokon dolgozó munkatársak esetében: a dékán aláírásának nem kell rajta lennie a beküldött űrlapon, a pályázás dékán általi jóváhagyását a rendkívüli helyzetre való tekintettel a kari Erasmus+ koordinátor fogja igényelni, és csak az a pályázat kerül befogadásra, amelyet a dékán jóváhagyott;
– a központi szervezeti egységek munkatársai (Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság, Kutatásszervezési Osztály) esetében: a közvetlen felettes aláírásának nem kell rajta lennie a beküldött űrlapon, jóváhagyását e-mailben kell igényelnie a pályázónak, és válaszát továbbítani szükséges a pályázati anyaggal együtt az intézményi Erasmus+ koordinátornak; csak az a pályázat kerül befogadásra, amelyet az illetékes felettes jóváhagyott.

Kérjük a pályázókat, hogy amikor újraindul az irodai ügyfélfogadás, akkor személyesen is írják alá a pályázati űrlapot az illetékes Erasmus+ koordinátornál (nem kell kinyomtatva hozni!). Az eredetiben aláírt pályázati űrlap feltétele lesz a támogatási szerződés megkötésének.

2. Angol nyelven kitöltött Mobility Agreement – Staff Mobility for Training típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, III. sz. melléklet). Pályázati fázisban az aláírások nem szükségesek.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:
I. sz. melléklet: az EMTE intézményközi szerződéseinek listája kari bontásban (STT mobilitásokra vonatkozóan)
II. sz. melléklet: Pályázati űrlap 2020/2021 (KA103, STT)
III. sz. melléklet: Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (STT munkaterv)

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer:
Az elbírálás során az alábbiakat vesszük figyelembe:
– munkaterv;
– részvétel Erasmus+ tevékenységek vagy más nemzetközi tevékenységek szervezésében (pl. tanácsadás incoming/outgoing diákoknak/tanároknak, az Erasmus+ programmal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés stb.);
– elkötelezettség, megbízhatóság;
– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.
Túljelentkezés esetén előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus+ ösztöndíjban, illetve akinek csak korlátozott lehetőségei vannak más szakmai kiutazásra.

VII. A pályázatok beküldésének időszaka2020. június 04. csütörtöktől 2020. június 17. szerda déli 12 óráig.

Jelentkezni az illetékes Erasmus+ koordinátor e-mail címére küldött dossziéval lehet:

Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia, borshortenziauni.sapientia.ro
Kolozsvári Kar: Sulyok Kármen, kv.erasmuskv.sapientia.ro
Marosvásárhelyi Kar: Kovács Zsuzsa, sapierasmusms.sapientia.ro
Központi szervezeti egységek: Páll Zita, erasmussapientia.ro.


Kolozsvár, 2020. június 03.

Hírek
2022-11-29
2022-11-28
2022-11-28
2022-11-25Tagek

Az online felvételivel kapcsolatos tudnivalókról beszélt a Sapientia EMTE rektora az Erdélyi Figyelőben
Az ingyenes, online beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról és a jelenlegi sajátos időszak legfontosabb tapasztalatairól kérdezte Dr. Dávid Lászlót, a Sapientia EMTE rektorát az Erdélyi Figyelő.

Zebra dr. Tonk Mártonnal: beszélgetés az oktatásról a koronavírus-járvány idején
Az Erdélyi Magyar Televízió június 1-jei adásának vendége volt a Sapientia EMTE Szenátusának elnöke, a Kolozsvári Kar dékánja és Vörös Alpár iskolaigazgató. „Bizalomerősítő is volt sok tekintetben – és jelen pillanatban is az – ez az időszak” – foglalta össze az elmúlt hónapok pozitívumait Tonk Márton.

Újabb lépések a tiszta víz irányába – sapientiás kutatók nemzetközi publikációja
A Nature csoporthoz tartozó rangos Scientific Reports folyóiratban publikált tanulmányt a Környezettudomány Tanszék oktatója és kutatója, dr. Tonk Szende, illetve Rápó Eszter volt hallgatónk, doktorandusz, valamint neves magyarországi intézmények kutatói.

Sapientiások az EUHL egyéni díjazottjai között
Nyilvánosságra hozta az előző szezon legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó sportembereinek listáját az European University Hockey League (EUHL). A Sapientia U23 játékosát, Róth Zoltánt a legjobb újoncnak, Horvát Tamást pedig a liga legjobb csapatmenedzserének választották.

SAPIECON Applikáció
Elkészült az első tananyagra épülő Sapientiás telefonos alkalmazás, a SAPIECON, amely 3 közgazdasági tárgyra fókuszál: Bevezetés a közgazdaságtanba, Mikroökonómia és a Makroökonómia. A folyamatosan bővülő applikációban jelenleg 432 tesztkérdés található a Bevezetés a közgazdaságtan tárgyhoz kapcsolódóan.

Pályázati felhívás tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek kiadására - 2020
A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére.

Rektorválasztás módját meghatározó referendum eredményei
Lezárult a rektorválasztás módját meghatározó egyetemi referendum. A választási névjegyzéken 221 választójoggal rendelkező személy szerepelt, közülük 165-en adták le szavazatukat, ami 74,66 %-os részvételt jelent. A szavazók többsége (80,6 %-a) az általános, közvetlen, titkos és egyenlő szavazás útján történő rektorválasztásra voksolt.

Online rendezik meg a XXI. Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferenciát
A Temesvári Magyar Diákszervezet (TMD) és a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Hallgatói Önkormányzata (msHÖK) az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Tanács szakmai irányításával meghirdeti a XXI. Erdélyi Műszaki Tudományos Diákköri Konferenciát (MTDK 2020). Időpont: 2020. július 04.

Online, beiratkozási díj nélkül lehet felvételizni a Sapientiára
A Sapientia EMTE Szenátusa úgy határozott, hogy a 2020/2021-es egyetemi felvételi beiratkozás kizárólag online módon fog történni, a jelentkezőket pedig mentesíti a beiratkozási díj térítése alól. A döntés értelmében az alap- és mesterképzésekre való nyári és őszi beiratkozás, és ahol szükséges, a felvételi vizsga is egy online platformon keresztül fog zajlani. Beiratkozási időszak: 2020. július 8-tól.

Egyetemi választások: a referendumot megelőző utolsó online tájékoztató konferencia
2020. május 25-én, hétfőn kerül sor a 2020. május 27-én tartandó referendum utolsó online tájékoztatójára. Alábbiaknak a tájékoztatók teljes menetrendje olvasható, a választással kapcsolatos megjegyzések, fellebezések pedig a referendum@sapientia.ro címre küldhetők.

Útmutató a rektorválasztás módját meghatározó referendumon történő szavazáshoz
A rektorválasztás módját meghatározó referendumon a szavazás elektronikusan történik, a Neptun ETR-en keresztül. A szavazási titkos, a válaszok anonimak, csak a jelenlétet rögzíti a rendszer. Az útmutató IDE kattintva érhető el.

Scientia kiadványokat tett közzé a REAL
Újabb Scientia-kiadványokat publikált a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ repozitóriuma, a REAL. A kiadványok az alábbi linkeken érhetők el: Márton Lőrinc, Fehér Áron: Irányítástechnika, egyetemi jegyzet Lajos Katalin, Tapodi Zsuzsa (szerk.): Köztes terek, konferenciakötet

Pályázati felhívás: Sapientia Maximus Hallgatói Díj 2020
A Sapientia EMTE Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet a SAPIENTIA MAXIMUS HALLGATÓI DÍJRA, a legkiemelkedőbb hallgatói tudományos munka elismeréseként. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll, annak átadására a kari évzáró ünnepségek alkalmával kerül sor.

Egyetemi választások: nyilvános a választói lista
Nyilvánosan elérhető a szavazati joggal rendelkező oktatók és hallgatók jegyzéke. Kérjük az egyetemi polgárokat, ellenőrizzék, hogy szerepelnek-e az ITT található adatbázisban. Az egyetemi választásokkal kapcsolatos összes információ ITT érhető el. A referendummal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket a referendum@sapientia.ro e-mail-címen lehet jelezni.

Volt sapientiás alkotása nyerte a legjobb Úton dokumentumfilmnek járó díjat
A 2010-ben végzett László József kísérleti filmje lett díjnyertes a Mediawave fesztivál online versenyében. A rendező Sapienta EMTE filmes szakán diplomázott 2010-ben. Több kisjátékfilm után 2016-ban fejezte be első nagyobb lélegzetvételű projektjét, a 70 perces Human Places című dokumentumfilmet.

Oktatóink az online jogászképzésről
A koronavírus-járvány hatására teljesen megváltozott az oktatás: átkerült a virtuális térbe. Ez oktatónak és hallgatónak egyaránt nagy kihívás. Nemsokára vége a szorgalmi időszaknak: a Jogtudományi Intézet oktatói mondják el a tapasztalataikat az online oktatásról.

Erdélyi mindennapok egy világjárvány idején - Egy szociológiai kutatás tanulságai
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatóközpont online kérdőíves kutatást végzett. Kutatóink arra keresték a választ, hogy hogyan viszonyul az erdélyi magyar közösség a COVID-19 járványhoz. A kutatási jelentés ITT érhető el.

Sapientiás oktatók is vannak az MTA Arany János díj és érem 2020. évi díjazottjai között
Arany János Fiatal Kutatói Díjban részesül Farkas Csaba matematikus, a Marosvásárhelyi Kar docense és Arany János-érmet kap Tonk Márton filozófiatörténész, a Kolozsvári Kar egyetemi tanára. A Magyar Tudományos Akadémia díjainak és okleveleinek átadására később kerül sor.

Sapientiás sikerek az önerősítéses polipropilén kompozitok ultrahangos hegesztése terén
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszéke, az MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport és a Sapientia EMTE kutatóinak olyan könnyű és erős anyagot sikerült kifejleszteniük, amely új lehetőséget teremt a jármű- és sportszergyártásban, illetve az energiaiparban.

Volt hallgatóink dokumentumfilmjét mutatják be a torontói Hot Docs fesztiválon
Visky Ábel Mesék a zárkából című filmjének világpremierjét idén januárban tartották a biarritzi FIPADOC filmfesztiválon, most pedig Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiváljára, a torontói Hot Docs-ra hívták meg a 2010-ben végzett hallgatónk első mozifilmjét.

Sapientiás „kéznyomok” Rúzsa Magdolna új videoklipjén
A Zoom Studio animálta a Remarker Kft. grafikáit az énekesnő új klipjéhez, két sapientiás dolgozott a projekten idén áprilisban.

Koronavírus mikroszkóp alatt - interjú Albert Beáta professzorral
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház molekuláris biológiai laboratóriumában Albert Beáta vezeti a koronavírus-tesztelési folyamatot. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzorával a Hargita Népe napilap beszélgetett.

A TVSZ-t módosító ideiglenes rendelkezések az online térben történő oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozóan
A jelenlegi vis maior helyzet miatti online térben történő oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozóan a Szenátus ideiglenes rendelkezéseket hozott a Sapientia EMTE Tanulmányi és vizsgaszabályzatának (TVSZ) kiegészítésére és módosítására. Részletes információk ITT találhatók.

Koronavírussal kapcsolatos információk és döntések
Alábbiakban a Sapientia EMTE Járványügyi Operatív Testületének döntései olvashatók. Legújabb hír: A távoktatásos rendszer működtetésével és kiterjesztésével folytatódik az oktatási folyamat A lista folyamatosan frissül!

Rektorválasztási referendumról szóló online tájékoztató ülések
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorának választási módját eldöntő referendumra 2020. május 27-én kerül sor. A referendummal kapcsolatos online tájékoztató ülésekre az alábbi ütemezés szerint kerül sor , Google Classroom platformon keresztül, a Kari Választási Bizottságok által közzétett módon.

Sapiophile - Önálló munka, hogyan?
A járványügyi helyzet miatt az emberek egy része már egy ideje home officeban folytatja a munkavégzést. Feltevődik a kérdés, hogy ezt hogyan is lehet megvalósítani, hiszen nem olyan rendszerben szocializálódtunk, melyben bizalommal támogatnák az önálló munkát.

Online felvételi előkészítőt szervez a Média Tanszék
Várjuk szeretettel mindazokat, akik felvételizni szeretnének a Sapientia EMTE fotóművészet, filmművészet, média szakára! Tanáraink online, videókonferencia formájában tartanak felkészítőt. JELENTKEZNI egy bemutatkozó levéllel lehet a sapientia.ffm@gmail.com e-mail-címen, legkésőbb 2020. május 15-én 12 óráig.

Pályázati kiírás: „Történetek a szülőföldről”
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Miniszterelnöki Biztos személyes támogatásával a 2020-as nemzeti összetartozás éve kapcsán pályázatot hirdet külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók számára.

Telefonos és e-mail alapú tanácsadás, segítségnyújtás a Sapientián
A jelenlegi járványügyi helyzet idején a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának közegészségügyi szolgáltatások és politikák szakos oktatói telefonos tanácsadást és segítségnyújtást biztosítanak az érdeklődők számára. Szakembereink az alábbiakban olvasható időpontokban és elérhetőségeken állnak rendelkezésre.

Sapientiás siker a Kortárs Hangon ’20 irodalmi pályázaton
Kovács Gabriella világ- és összehasonlító irodalom szakos hallgatónk I. helyezést ért el, illetve a Magyar Írószövetség egyik különdíját is magáénak tudhatja. Baliga Béla Kommunikáció és közkapcsolatok mesterképzős hallgatónk pedig különdíjas lett.

Angol nyelvű tanulmánykötet jelent meg
Adaptation, Remediation and Intermediality: Forms of In-Betweenness in Cinema címmel angol nyelvű tanulmánykötet jelent meg a Kolozsvári Egyetemi Kiadónál. Szerzője dr. Pieldner Judit egyetemi docens, a Csíkszeredai Kar Humántudományok Tanszékének oktatója.

Online is elérhetők a Scientia Kiadó legújabb kiadványai
Domokos József–Papp Sándor Analóg elektronika gyakorlatok c. egyetemi jegyzete és Salamon Júlia–Makó Zoltán Döntéselmélet közgazdászoknak c. oktatói segédlete a címekre kattintva érhetők el.

Online elérhető kötet: Az első bűnügy-történeti konferencia előadásai
A Forum Iuris Könyvkiadó 51. kötete az első bűnügy-történeti konferencia előadásait tartalmazó rendkívül érdekes könyv. A koronavírus okozta kijárási korlátozások végett a kolozsvári kalapácsos sorozatgyilkosról is tanulmányt tartalmazó kötetet online is elérhetővé tette a Sapientia EMTE Jogtudományi Tanszéke.

Kutatási eredmény a Média Tanszéknél: angol nyelvű tanulmánykötet jelent meg
A Kolozsvári Kar Média Tanszéke két egymást követő, az UEFISCDI által támogatott kutatási projektjének eredményeként jelent meg tanulmánykötet dr. Pethő Ágnes szerkesztésében az intermedialitásról a kortárs kelet-európai és orosz filmekben.

Kéthónapos ingyenes próbahozzáférést nyitott meg az Elsevier
A világ egyik legnagyobb tudományos kiadóvállalata kéthónapos próbahozzáférést nyitott meg a Sapientia EMTE számára több termék esetén is. A távoli hozzáférést a felhasználók intézményi e-mail cím alapján otthonról is tudják igényelni IDE kattintva.

ÚJRA MEGNYITVA! Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2020 nyara) és tanulmányi mobilitás (2020/21-es tanév)
A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre 2020 nyarán, és tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2020/2021-es tanévben.

Szenátusi állásfoglalás: A távoktatásos rendszer működtetésével és kiterjesztésével folytatódik az oktatási folyamat
A Sapientia EMTE Szenátusa a félévi vizsgák és záróvizsgák előkészítése és megszervezése során nem támaszt olyan tanulmányi- és vizsgaelvárásokat a hallgatók irányába, amelyek távoktatásban nem valósíthatók meg.

Két nyelven adott ki monográfiát a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete
A világjárványban az egyetem az internetre szorult ideiglenesen vissza, de a tudományos munka mégsem állt meg: Veress Emőd és Székely János közreműködésének eredményeképpen román és magyar nyelven is monográfia jelent meg a román öröklési jogról.

Tájékoztató a MeRSZ, a Szotar.net és az AKJournals adatbázisok távoli eléréséhez
Az Akadémiai Kiadó a vészhelyzet ideje alatt is kiemelt szerepet szán az online adatbázisok távoli elérésének, ezért az eduID-s azonosítás mellett lehetővé teszik a távoli használatot más módon is, hogy ezzel is segíthessék a digitális oktatás sikerességét.

Az EISZ közzétette a koronavírus-járvány ideje alatt szabadon hozzáférhető nemzetközi szakirodalmi források listáját
Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program keretében folyamatosan bővülő elektronikus tartalomszolgáltatással segíti a kutatókat. A szabadon hozzáférhető nemzetközi szakirodalmi források listája IDE kattintva érhető el.

Online ügyintézés a Sapienta EMTE Rektori Hivatalában
A koronavírus-járványra és a 2020. március 16-án kihirdetett szükségállapotra való tekintettel a Sapientia EMTE Rektori Hivatala 2020. március 17-től határozatlan ideig online ügyintézésre vált. Postai küldeményeket a továbbiakban is fogadunk, e-mailben, közösségi oldalainkon és telefonon történő megkeresésekre is válaszolunk.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjének elismerésében részesült dr. Kilár Ferenc
Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep alkalmából kitüntetést adományozott a bioanalitika, illetve az elválasztástudomány területén elért, nemzetközileg is kimagasló kutatási eredményei, valamint oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként a Csíkszeredai Kar professzorának.

Március 16-án, hétfőn elkezdődik az online oktatás az érvényes órarend szerint
A hallgatókkal való kommunikáció elősegítése érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben mindenki ellenőrizze, szükség esetén korrigálja az email címét, és kövesse figyelemmel mind a Neptun ETR-ben közzétett rendszerüzeneteket, mind pedig a saját email címére kiküldött értesítéseket.

Zöldülő ERASMUS: lezajlott az OPEN DOORS
Március 3-án és 4-én tartottuk a hagyományos Erasmus+ Open Doors tájékoztató és beszélgetés rendezvénysorozatot a Sapientia EMTE karain. Az érdeklődés a diákok részéről a tavalyival megegyezően alakult, összesen 124 diák jött el a három helyszínen tartott tájékoztatóra.

X. LABORKUKAC DIÁKVETÉLKEDŐ 2020
A Csíkszeredai Kar Biomérnöki- és Élelmiszertudományi Tanszékei 10. alkalommal hirdetik meg a Laborkukac Diákvetélkedőt a romániai magyar általános- és középiskolások számára.A vetélkedő célja a tanulók gyakorlati ismereteinek gyarapítása a biológia, kémia, környezettudomány és élelmiszertudomány szakterületeken.

Kiutazások résztámogatására pályázhatnak az oktatók, kutatók a Communitas Alapítványnál
Az RMDSZ pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2020. évi alapjából oktatók, kutatók számára külföldi tudományos tanácskozásokon való részvételre előadói minőségben, művészek fesztiválokra, valamint mesterkurzusokra való kiutazásának résztámogatására (kizárólag személyre szóló meghívó alapján, utazási jegyek, bizonylatok költségének megtérítésére).

Együtt a Kárpát-medence gazdaságáért
Gazdaságtudományi területen oktató és kutató szakemberek tevékenységének összehangolására alakult meg a Debreceni Egyetem és nyolc magyar nyelven oktató határon túli felsőoktatási intézmény részvételével a Kárpát-medencei Tudományos Platform. Az eseményen Mara Gyöngyvér rektorhelyettes és Lázár Ede, a Csíkszeredai Kar dékánja képviselte a Sapientia EMTE-t.

Erasmus+ Open Doors tájékoztató és beszélgetés 2020
Kíváncsi vagy, hogy milyen lehet az Erasmus+ programban részt venni, külföldön tanulni ösztöndíjjal? Pályáznál, de vannak kérdéseid? Bátorításra van szükséged? Meghallgatnád, hogy másoknak milyen élményei vannak? Itt az alkalom, hogy megismerd a programot.

2020-ban is folytatódik a KAB jelentős tudományos eredmények közérthető megjelenítését célzó projektje
A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) idén is várja a romániai magyar kutatók jelentős tudományos eredményeinek rövid szöveges vagy videós összefoglalóit. Az ismertetőket a KAB a saját honlapján teszi közzé, és ösztönzésként félévente egy szerzőt 2000 lejes díjjal jutalmaz.

Dr. Bálint János a Szelényi Gusztáv Emlékérem ifjúsági fokozat kitüntetettje
A Marosvásárhelyi Kar Kertészmérnöki Tanszékének előadótanára a 66. Növényvédelmi Tudományos Napokon, a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében vette át a díjat 2020. február 18-án. Az emlékérmeket évente két kategóriában, fiatal és senior szakembereknek adományozza az alapítvány kuratóriuma.

Elindult a jelentkezési folyamat a Kari Tudományos Diákköri Konferenciákra
A Sapientia EMTE Kari Tehetséggondozó Bizottságai és Hallgatói Önkormányzatai a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére hirdetik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciákat (TDK). A TDK célja, hogy ösztönözze a tudományos diákköri tevékenységet, és teret biztosítson a hallgatók pályamunkáinak ismertetésére. Idén középiskolás diákokat is várunk.

Testnevelés-tanári és edző szakok elindításáról folytatott beszélgetést két budapesti intézménnyel a Sapientia
A Testnevelés Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselői február 13-án látogattak a Sapientia EMTE-re. A beszélgetés folyamán a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara bemutatta a két tervezett alapképzést, a Sport és edzőképző szakot, illetve a Testnevelés és sport szakot.

Sapiophile ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️: 5 szerelmi gesztus az irodalomból ❤️
Miről is szól a Valentin nap, azon túl, hogy az éttermek és virágboltok forgalma megugrik? A műanyag szívbe csomagolt vallomások helyett, most a Sapiophile 5 csillagban Prohászka-Rád Boróka és Orsolya Gergely bemutatnak 5 szerelmi gesztust az irodalomból és megnézik mennyire passzolnak napjaink társadalmi elvárásaival.

VIII. Pénzidomár gazdasági vetélkedő
Február első hétvégéjén tartották a Pénzidomár gazdasági vetélkedő döntőjét, amelyet a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara, a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, az OTP Bank Románia, a Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium és a Gyermelyi romániai vállalata már nyolcadik alkalommal szervezett meg.

Volt hallgatónkat díjazták a 3. Kovács László és Zsigmond Vilmos Operatőr Versenyen Budapesten
Az öt díjazási kategória közül a kisjátékfilmest a zilahi születésű Bántó Csaba nyerte el, aki 2008-ban szerezte filmművészet, fotóművészet, média szakunkon az operatőri diplomáját, ezt követően pedig a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen mesterizett.

Tájékoztató a Springer Nature Kiadónál való publikálási lehetőségekről
A Springer-Nature 2020-ban is biztosítja kiadványaiban az ingyenes, teljes terjedelmű és nyílt hozzáférésű közlési lehetőséget. A teljes terjedelmű és nyílt hozzáférés díjmentesség feltétele, hogy a tudományos cikk levelező szerzője a Sapientia EMTE főállású oktatója legyen.

Volt hallgatóink sikerei a 2020-as Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon
Ugron Réka dobrogea-i magányos anyákról szóló dokumentumfilmmel nyert különdíjat, míg László Barna Isteni kéz című dokumentumfilmje versenyen kívül került a programba.

Politika és oktatás - interjú dr. Lányi Szabolcs egyetemi tanárral
A román televízió bukaresti magyar nyelvű adása interjút készített Dr. Lányi Szabolcs nyugalmazott professzorunkkal. Az alábbiakban megtekinthető a teljes interjú.

Sapiophile ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️: A vállalkozás 5 mítosza
Január elteltével se feledjük el az újévi céljainkat! Talán még nem késő megvalósítanod a milliókat érő ötleted. A Sapiophile 5 csillag legújabb részében segítünk, hogy a vállalkozói kedv kitartson egész évben. Tánczos Levente és Gergely Orsolya rámutat, milyen káros gondolatoktól szabaduljunk meg a siker érdekében.

Frankovič Boldizsár-díjat kapott Fülöp Tímea
A Marosvásárhelyi Kar szoftverfejlesztés mestarszakos hallgatója a 18. SAMI-konferencián vehette át az Óbudai Egyetem és a Magyar Fuzzy Társaság által alapított, a 35 év alatti fiatal résztvevők közül a legjobb cikk és előadás szerzőjének járó elismerést. A kitüntetést eredményező tudományos munkát Kovács Levente egyetemi professzor, az Óbudai Egyetem rektora, és Szilágyi László, a Sapientia EMTE professzora vezették.

Megjelent az EISZ 2020-as kiadói adatbázisa
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) égisze alatt működő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 2020-ban is biztosítja a határon túli magyar intézmények számára az e-könyvek hozzáférését az EISZ-en keresztül. 2020-ban a kedvezményezett intézmények az alábbi kiadói adatbázisokhoz, és így 8000 e-könyvhöz férhetnek hozzá.

Pályázati felhívás a Balassi Bálint−ösztöndíjprogram − Klebelsberg Kuno Tehetséggondozó ösztöndíjban való részvételre (2019/2020. tanév)
A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévben a magyarországi, szülőföldi és csehországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik részére. A pályázati anyag beküldési határideje: 2020. február 6., csütörtök 24.00 óra (közép-európai idő /CET/).

PÁLYÁZAT nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvétel támogatására - 2020
A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói számára nemzetközi konferenciákon, fesztiválokon illetve művészeti kiállításokon való részvétel támogatására.

Álláshirdetés: Műszaki szakértő (projektmenedzser) - Sepsiszentgyörgy
A kolozsvári Sapientia Alapítvány pályázatot hirdet Műszaki szakértő (projektmenedzser)feladatkör ellátására, a Sapientia Alapítvány támogatásával és felügyelete alatt Sepsiszentgyörgyön megvalósuló egyetemi központ (campus) tervezése és felépítése céljából.

Együttműködési szerződést írt alá a Szegedi Tudományegyetem és a Sapientia EMTE
Az együttműködés történelmileg is megalapozott, hiszen Szeged és Kolozsvár két olyan egyetemi város, melyek a múltban is szorosan kapcsolódtak egymáshoz.

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának pályázati felhívása
Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa pályázatot hirdet végzős egyetemisták, mesteris hallgatók és doktoranduszok számára. A nyomtatott pályázati űrlapot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A Sapientia EMTE is jelen lesz a 20. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon
2020. január 9-11. között várunk minden érdeklődőt Budapesten a 20. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Hungexpo "A" csarnokában! A Sapientia EMTE a HA06-os jelzésű standot foglalja el.

Kari TDK-k és ETDK-k 2020-ban is a Sapientián – középiskolások felé is nyitunk
A 2019/2020-as tanévtől kezdődően a kari TDK-n olyan középiskolások is részt vehetnek az egyetemi hallgatók mellett, akik tudományos kutatási eredményeiket ezen a fórumon is be szeretnék mutatni, külön poszterszekció keretében.

Kiváló TDK-szervezői díjat kapott oktatónk, dr. Domokos József
A Marosvásárhelyi Kar Villamosmérnöki Tanszékének vezetője, tanulmányi programfelelős a felsőoktatási diáktudományos tevékenységet segítő, példamutató helyi és országos szervezői munkája elismeréseként részesült az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége kitüntetésében.

Felvételit hirdetünk a 2020-as hangmester felnőttképzésre
A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara egy hiánypótló, magyar nyelvű, akkreditált, rendszerezett körülmények között zajló és tudatosan felépített tantervet követő HANGMESTER felnőttképzést indít 2020 februárjában.

In memoriam dr. Weszely Tibor (1936-2019)
Elhunyt dr. Weszely Tibor, a Marosvásárhelyi Kar nyugalmazott oktatója, matematikus, matematikai szakíró. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Nyugodjék békében!

Jövőre indul a néptánc szak a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán
Az egyetem november 29-én kapta meg az értesítést a szak jóváhagyásáról. „Bizalmi besorolással engedélyezték, ami a legjobb „osztályzatot” jelentette számunkra. Ez egyben azt is bizonyította, hogy a tanintézményt felkészültnek találták a szak elindítására, s működtetésére” - mondta Tonk Márton dékán.

Farkas Boglárka filmjét díjazták Bukarestben a filmiskolák munkáit külön versenyben felvonultató IPIFF fesztiválon
Az UPFAR ARGOA (a Film és Audiovizuális Producerek Egyesülete) által 14. alkalommal megrendezett FÜGGETLEN FILMPRODUCEREK INDIE FESZTIVÁLJÁN a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektettek a fiatal filmesek munkáinak támogatására, a tehetséges pályakezdő filmesek elismerésére, bátorítására.

Lupescu Radu: Felesleges volt elbontani a kolozsvári Híd utcai kaputornyot
Elővédművek kutatására, ilyen típusú építmények azonosítására viszonylag ritkán nyílik lehetőség, ezért is fontos, izgalmas a kolozsvári Híd utcai kaputorony régészeti kutatása – hangzott el a Sapientia EMTE docensének előadásában a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2019 rendezvénysorozat művészettörténeti szekcióján, a kolozsvári Vallásszabadság Házában.

Tisztelgő kötet Vékás Lajos 80. születésnapjára
Vékás Lajos Kolozsváron született, ezért a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem is ünneplő kötetet jelentetett meg díszdoktorának tiszteletére. Azért is, mert Vékás professzor úr erdélyi kötődései messze túlmutatnak e születés tényén: egyetemünknek és hallgatóinknak pártfogója és támogatója.

A „Gúzsba kötve táncolni” fordítóverseny eredményei
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke tizenegyedik alkalommal szervezte meg a „Gúzsba kötve táncolni” fordítóversenyt középiskolák 11–12. osztálya számára. A fordításokat tanszékünk tanárai és fordító-tolmács mesterszakos hallgatói értékelték.

A romániai magyarság elmúlt harminc évének egyik legjelentősebb eseménye a Sapientia EMTE létrehozása
Az elmúlt harminc év 10 legfontosabb romániai magyar vonatkozású történései között említi a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását a Transindex. A hírportál négy történészt kért fel a lista összeállítására és az események rangsorolására.

Középiskolások vetélkedtek - SapiSentia
Tíz háromszéki középiskolás csapat vett részt szerdán a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központja által harmadik alkalommal szervezett SapiSentia vetélkedőn. A vetélkedő központi témája a környezettudatos és fenntartható biogazdálkodás volt, a feladatok egyikén a diákoknak olyan innovatív ötletet kellett kidolgozniuk és bemutatniuk, ami a székelyföldi gazdálkodási feltételekhez köthető.

Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntette ki az EME a Sapientia EMTE rektorát
Dr. Dávid László az erdélyi magyar műszaki tudományosság fejlesztésében játszott meghatározó szerepéért vehette át a kitüntetést. A laudációban elhangzott: a Sapientia EMTE rektora nagyban segítette a folyamatot, melynek köszönhetően a Sapientia és ezen belül a Marosvásárhelyi Kar az erdélyi magyar műszaki felsőoktatás legjelentősebb intézményévé fejlődött.

V. Közegészségügyi konferencia - 2019
A 2019. november 22-én megrendezésre kerülő V. Közegészségügyi konferenciát a Kortárs kihívások és megoldások a közegészségügyben címmel szervezik. A rendezvénya tudományterület aktuális kihívásait vizsgálja, és az azokra adott válaszlehetőségeket, megoldásokat mutatja be.

Kutassunk együtt! – tudományos konferencia – 2019. november 22.
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának legfőbb célja, hogy tevékenységei révén beágyazódjon a Székelyföld gazdasági- és társadalmi életébe. Ennek nélkülözhetetlen előfeltétele a közoktatásban tevékenykedő kollégák bizalmának elnyerése, ugyanis meggyőződésünk, hogy csak így tudjuk a jó képességű, a tehetséges és a motivált fiatalokat képzéseink és a térség számára megnyerni.

Magyar Tudomány Napja Erdélyben: 175 éve született Óvári Kelemen jogászprofesszor
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Jog-, Közgazdaság-, és Társadalomtudományi Szakosztályának társszervezésében előadássorozattal emlékezünk Óvári Kelemen jogászprofesszor születésének 175. évfordulójára. Színhely: Sapientia EMTE Rektori Hivatala (Bocskai-ház), Mátyás király u. 4, Óváry terem. Időpont: 2019. november 21-e, csütörtök, 16-20 óra.

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2019 – Társadalomtudományi szekció a Sapientián
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 2019. alkalmából egynapos konferenciára kerül sor a Társadalomtudományi szekció keretében. Időpont: 2019. november 21.,csütörtök, 10 óra, helyszíne a Kolozsvári Kar épülete: Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., A303-as terem.

Merre tart a szelektív szemetünk?
A tavalyi hulladékmentes kihívása után, Mara Gyöngyvér ismét egy embert próbáló feladatra vállalkozik: kiüríti szelektív kukáját, majd végigköveti a hulladéka sorsát. A Sapiophile legújabb részében benéztünk a kulisszák mögé, elmerültünk derékig a szemétben, hogy hozzunk pár jó tanácsot a szelektív gyűjtéshez.

Sepsiszentgyörgyre került a VII. Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedő fődíja
A hetedik kiadásához érkezett vetélkedőn arra voltunk kíváncsiak, hogy miként látják a középiskolai diákok az érettségi utáni helyzetüket és miként viszonyulnak a következő dilemmához: „Továbbtanulni vagy munkába állni?”

Sapientiás oktatót díjazott a Kolozsvári Akadémiai Bizottság
A díjakat 2012 óta évente osztják ki a romániai magyar tudományos élet ösztönzése, valamint a kiváló tudományos, tudománynépszerűsítői és oktatói munka méltatása céljával. A Fiatal Kutatói Díjat Farkas Csaba matematikus, a Sapientia EMTE docense vehette át, aki diákként és kutatóként egyaránt magas szintű eredményeket ért el a matematika terén.

Sapientiás első díj a 15. Pannonfíling Mozgóképes Találkozón
A Veszprémben megszervezett filmfesztiválon Farkas Boglárka Angéla hallgatónk, Amit nem vettünk észre című munkáját díjazták. Az alkotás a 2019-es államvizsgafilmek sorát gazdagította, a rendező a filmtudomány mesterképzésünk hallgatójaként nevezett be a Pannonfíling Mozgóképes Találkozóra, ahol első díjat nyert.

Pályázati felhívás: szülőföldi PhD tanulmányok támogatása a 2019/2020-as tanévben
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2019/2020-as tanévben külhoni felsőoktatási doktori képzésben részt vevő román állmpolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Pályázati kiírás: Hunyadi János Ösztöndíj
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2019/2020- as tanév tavaszi szemeszterében.

VIII. Pénzidomár üzleti/gazdasági vetélkedő
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kar, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, az OTP Bank Románia és a Gyermelyi romániai leányvállalata idén VIII. alkalommal hirdeti meg a Pénzidomárt, amely egy középiskolások számára kiírt üzleti/gazdasági vetélkedő.

Eötvös Lorándra emlékezik a KAB és a Sapientia EMTE
A Kárpát-medence több térségében zajló, sokszínű programsorozatba, az Eötvös100-ba kapcsolódik be a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) és a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara: 2019. november 5-én, délután 17 órától az Eötvös Loránd-emlékülés keretében tudományos ülésszakra várják az érdeklődőket a KAB székházába.

Az M1 is beszámolt a Sapientián történt legújabb tudományos felfedezésről
A Szent Anna krátertóban izolált, az egyetemről elnevezett baktériumnemzetség felfedezésének körülményeiről dr. Máthé István mikrobiológus, a Csíkszeredai Kar oktatója beszélt. A riport 9 perc 18 másodpercnél kezdődik.

Székely Előfutár Ösztöndíjat nyert három biomérnök hallgatónk
Az Előfutár Szövetség (Forerunner Federation) által meghirdetett 2019-es évi Székely Előfutár Ösztöndíjpályázat 8 nyertese között van három biomérnök végzettünk: Becze Annamária, Fikó Dezső Róbert és Vincze Éva Boglárka.

Online is lapozható a 2020-as felvételi tájékoztató füzet
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minden évben kiadja felvételi tájékoztató füzetét, mellyel a pályaválasztás előtt állókat szeretné segíteni. A külsőleg is megújult kiadványban, az egyetemi felvételire készülő diákok megtalálhatják a számukra leginkább tetsző szakot!

XI. „Gúzsba kötve táncolni” fordítói verseny középiskolásoknak
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszéke idén tizenegyedik alkalommal hirdeti meg fordítói versenyét a középiskolák 11–12. osztályos tanulói számára négy kategóriában.

Pályázati felhívás: Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram, 2019/20-as tanév, II. félév
A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban való részvételre, a 2019/2020-as tanév második félévében. Jelentkezési határidő: 2019. október 23. szerda, 16:00 óra.

Borvízfogyasztási szokások - kérdőív
Tisztelettel megkérjük, hogy vegyen részt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által végzett kutatásban, amely célja közkedvelt székelyföldi ásványvízforrások beazonosítása, valamint a borvízfogyasztási szokások feltárása.

A Sapientia nevet viseli a legújabb baktériumnemzetség
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) mikrobiológusai a Szent Anna krátertóból egy újabb, a tudományra nézve eddig ismeretlen baktériumnemzetséget izoláltak és írtak le Sapientia aquatica néven.

Idén is házhoz megy az egyetem
„Az egyetem házhoz jön” elnevezésű, 2020-as egyetemi felvételi tájékoztató körút során 50 települést keresnek fel, és közel 100 középiskolába látogatnak el a Sapientia EMTE hallgatói. A 2019. október 14-én induló és október 18-ig tartó karaván során a négy oktatási helyszínt 29 önkéntes hallgató képviseli.

A Kolozsvári Karon ünnepeltük az Egyetem Napját
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2001. október 3-án nyitotta meg kapuit, és az intézményi akkreditációt követően a Szenátus elhatározta, hogy az első tanévnyitó évfordulóját az Egyetem Napjává nyilvánítja. Az idei évben a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara adott otthont az ünnepi rendezvénynek.

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign