Megjelent a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram 2022/23-as tanévre szóló felhívása

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Megjelent a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram 2022/23-as tanévre szóló felhívása
Megjelent a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram 2022/23-as tanévre szóló felhívása
Megjelent a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram 2022/23-as tanévre szóló felhívása
2022. május 5.

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban való részvételre, a 2022/2023-es tanév első és második félévében.

1. Jelen pályázati felhívás célja a hallgatók egy félévre (5 hónap), valamint 1 hónapra terjedő részképzési mobilitásának támogatása a 2022/2023-es tanév I. és II. féléveiben, az intézményközi együttműködésekben résztvevő felsőoktatási intézményekben. Ezek jegyzéke jelen felhívás mellékletét képezi.

Partnerintézmények 

A Sapientia EMTE a teljes szemeszteres részképzésekben részt vevő hallgatók partneregyetemen végzett tanulmányait (tantárgyak elismerése, tanegységek /kreditek/ beszámítása), a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a Sapientia EMTE hallgatói mobilitási szabályzata vonatkozó előírásainak megfelelően elismeri, a partnerintézmény által kibocsátott igazolásoknak megfelelően. A teljes féléves részképzési lehetőséget elnyert hallgatóknak vállalniuk kell minimum 15 kredit megszerzését a partnerintézmény keretében.

Az 1 hónapos részképzés célja a hallgatók tudományos tevékenységének támogatása, a szakdolgozat, disszertáció, TDK dolgozat stb. előkészítésének elősegítése a partnerintézmény valamely tanszékének keretében. A hallgatók 1 hónapos részképzésre való kiutazása a fogadó intézmény valamely oktatója által aláírt befogadó nyilatkozat nyomán lehetséges, amelynek egyeztetése a saját témavezető tanár vagy a felelős szakkoordinátor közreműködésével történik. A befogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tervezett tevékenység rövid leírását.

2. A pályázattal elnyerhető támogatás

 • A 2022/2023-as tanévre elnyerhető támogatás havi 150.000 Ft ösztöndíjat, valamint a tandíj térítését tartalmazza, a partnerintézménnyel megkötött megállapodás szerint.
 • A megítélt ösztöndíj a partnerintézményhez kiküldött hallgatók teljes költségét hivatott fedezni, ide értve az utazási, a szállás, a kötelező egészségügyi biztosítási stb. díjakat és a megélhetési költségeket. Az ösztöndíj folyósítása két részletben történik: az ösztöndíj 80%-a a kiutazást megelőzően, 20%-a pedig az elszámolást követően.
 • Amennyiben valamely partnerintézménnyel megkötött megállapodás egyéni tandíjbefizetést ír elő, a hallgató a tandíjnak megfelelő összeget is ösztöndíj formájában kapja kézhez, és a bizonylatolt tandíj befizetési kötelezettség őt terheli. Ellenkező esetben a tandíjbefizetés intézményi szinten kerül rendezésre.

3. Pályázati feltételek

A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet:

 • aki aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel, vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint. Kizárólag azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.
 • akinek a tervezett részképzési program beilleszkedik a tantervébe;
 • aki eleget tesz a kari Erasmus Bizottság által meghatározott egyéb pályázati követelményeknek.
 • 1 hónapos részképzés esetén a hallgató köteles – a témavezető tanára vagy a felelős szakkoordinátor közreműködésével és ellenjegyzésével – egyénileg beszerezni a fogadóintézmény által kiállított befogadó nyilatkozatot, amit a szerződéskötés időpontjáig kell benyújtania a kari Erasmus koordinátorhoz.
 • Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Makovecz ösztöndíjra. Nem részesülhet Makovecz ösztöndíjban olyan hallgató, aki az adott félévben Erasmus+ mobilitási vagy más részképzési támogatást kap.
 • Azon partneregyetemeken megvalósuló részképzésre lehet pályázni a hallgató szakja szerinti tudományterületen, amelyekkel egyetemünknek van intézményközi megállapodása (ezek jegyzéke itt található).
 • A pályázatokat a kari Erasmus Bizottság bírálja el. A Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges.
 • Támogatási szerződés abban az esetben köthető a hallgatóval, ha a Makovecz Programra vonatkozó intézményi támogatási keretszerződés létrejött, és a hallgató a mobilitás félévét megelőző két félévben legalább 20-20 kreditet teljesített félévente a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból. Ha a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a támogatási szerződés érvényét veszíti.
 • A hallgató jogosult a mobilitás időtartama alatt mindazon anyagi juttatásokra, amelyek korábbi tanulmányi eredményei alapján vagy egyéb jogcímen megilletik (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj), ugyanakkor köteles minden, a Sapientia EMTE-vel szembeni pénzügyi és egyéb tartozását (tandíj, egyéb adminisztratív díjak, könyvtári kölcsönzés stb.) kiutazása előtt rendezni.

4. A pályázathoz csatolandó kötelező és opcionális dokumentumok: 

 1. Pályázati űrlap, kizárólag a Neptun webes felületén tölthető ki.
 2. Szakkoordinátori vagy témavezetői ajánlás, szkennelt formában.
 3. Érvényes személyi igazolvány szkennelt másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély szkennelt másolata is.
 4. Curriculum Vitae – Europass formátumban
 5. Motivációs levél – magyar nyelven.
 6. opcionális: Tudományos tevékenységre vonatkozó dokumentumok másolata: pl. TDK-n vagy más tanulmányi versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevélmásolat.
 7. opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok másolata: pl. önkéntesség, Erasmus tevékenységek szervezésében való részvétel, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A pályázathoz az összes nem opcionálisnak jelölt dokumentum benyújtása kötelező.

A pályázati űrlap kitöltése és benyújtása, valamint a szükséges kötelező és opcionális iratok csatolása kizárólag a Neptun webes felületén, a kérvény modulon keresztül történik. Ennek használatához segédlet a Neptun belépő felületén a Letölthető dokumentumok között található, címe NEPTUN_Kérvények_HWEB.pdf. A Neptun ETR-be azonosítóval (Neptun kód) történő belépést követően a Sapientia EMTE eljárásaiban feltételezi, hogy az azonosító tulajdonosa járt el, és nem vizsgálja a jelszó kiadásából származó panaszokat, kifogásokat.

Kérjük a pályázat beküldésének folyamatában fokozottan figyelni az alábbiakra:

 • csak PDF csatolmány tölthető fel;
 • egy adott típusú melléklethez (pl. publikációk) több PDF is feltölthető;
 • egy azonosítóval egy képzéshez kapcsolódóan csak egy pályázat küldhető be, ezért ha úgy gondolja, hogy a már beküldött pályázata javításra szorul, akkor pályázati határidőn belül kérje meg kari Erasmus+ koordinátorát, hogy küldje vissza javításra a pályázatot;
 • a pályázat (kérvény) kitöltését bármikor meg lehet szakítani a Kitöltés felfüggesztése  gombbal, a kitöltés ezután bármikor folytatható;
 • a pályázatot a Kérvény leadása gomb megnyomásával lehet beküldeni. Elkészített, de be nem küldött pályázatokat nem fogunk figyelembe venni;
 • fontos a benyújtott pályázat (kérvény) státusának napi szintű követése a Neptun felületen, mivel hiányos vagy hibás pályázatok esetén a javításra visszaküldésről szóló határidős üzenetek kizárólag a Neptunban fognak megjelenni;
 • a Neptun felületén csak a beküldött pályázat befogadása történik meg, az ún. döntés következtében megjelenő Elfogadva státus ezt jelzi. A pályázat tartalmáról szóló döntéshozatal a Neptun felületén kívül történik, és a Kari Erasmus Bizottság végzi.

A pályázati anyagot jól olvasható, lehetőség szerint A4-es méretű pdf formátumú dokumentumok formájában kérjük csatolni. A 4. és 5. pontban megjelölt iratokat a pályázó aláírása nélkül is érvényesnek tekintjük. Hiányos pályázat nem vehető figyelembe. Az iratok pótlására a pályázati határidő lejártáig van lehetőség.

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg a karok közzéteszik a kari honlapokon és hirdetőtáblákon a pályázat további kari feltételeit (pl. szóbeli meghallgatás kiírása) és a bírálati szempontrendszert.

5. A teljesítendő követelmények:

Teljes féléves (5 hónapos) tanulmányi részképzés esetén a mobilitási időszak megkezdése előtt a hallgató, a Sapientia EMTE és a fogadó intézmény között háromoldalú Tanulmányi szerződés jön létre, amely a hallgatói támogatási szerződés kötelező mellékletét képezi (modell vagy a befogadó intézmény formanyomtatványa szerint). A tanulmányi szerződésbe kizárólag azon képzési ciklushoz tartozó tárgyak vehetők fel, amelyhez az a szak tartozik, amelynek keretében zajlik az adott mobilitás (alapképzős hallgató nem vehet fel mesterképzős tárgyakat, és fordítva). Teljes féléves részképzés esetén a Sapientia EMTE félévente 30 kredit teljesítését írja elő hallgatóinak a partner egyetemen, amelyek kiszámításakor a Sapientia EMTE tantervében szereplő megfelelő tárgyak kreditszámát, illetve az elismert tárgyak kreditszámát kell tekintetbe venni, függetlenül attól, hogy a partnerintézmény tantervében hány kredites az adott tárgy. Amennyiben a Makovecz hallgatói mobilitási programban részt vevő hallgató a fogadó intézményben nem teljesít egy egyetemi félévben minimálisan 15 ECTS értékű tárgyat az elismert kötelező, opcionális és fakultatív tárgyakból a Sapientia EMTE adott szakjának és évfolyamának tantervében szereplő kreditértékben, a kapott ösztöndíjat a Vezetőtanács által megállapított mértékben vissza kell fizetnie. A részképzési időszak végét követően a hallgatónak 2 héten belül be kell nyújtania a kari Makovecz koordinátorhoz a fogadó intézmény Makovecz programért felelős vezetői által aláírt részvételi igazolást (modell szerint), valamint az elért tanulmányi eredményeket tartalmazó hivatalos tanulmányi igazolást (kreditigazolás, Transcript of Records).

Az 1 hónapos részképzés esetében a mobilitási időszak megkezdése előtt a hallgató köteles a fogadó intézmény képviselői által aláírt befogadó nyilatkozatot (modell szerint) benyújtania, amely a támogatási szerződés kötelező mellékletét képezi. A hazatérést követően a hallgatónak egy héten belül be kell nyújtania a kari Makovecz koordinátorhoz a fogadó intézmény Makovecz programért felelős vezetői által aláírt részvételi igazolást (modell szerint), valamint egy írásos beszámolót a részképzés során végzett tevékenységeiről (pl. kutatási eredményeiről, a szakdolgozat vagy TDK dolgozat elkészítésében történt előrehaladás stb.), amelyet a fogadó intézmény képviselőjének, valamint a Sapientia EMTE részéről a témavezető tanárnak vagy szakkoordinátornak kell ellenjegyeznie.

Jelentkezési időszak: 2022. május 11–25.

Érdeklődni a kari Erasmus+ koordinátoroknál lehet:

Hírek
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-09Tagek

Erdeink egészsége egy változó világban – dr. Csóka György tart előadást a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban
A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztályának vezetője 2022. május 5-én 10 órai kezdettel tart előadást az A205-ös teremben.

A Magyar Tudományos Akadémia külső tagja lett dr. Biró A. Zoltán professzorunk
Az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait – köztük a Csíkszeredai Kar volt dékánját – 110, a közös akadémiai jelöltlistára felkerült kutató közül választotta meg május 3-án, kedden az Akadémikusok Gyűlése.

15. Új Média Konferencia a Marosvásárhelyi Karon – fotókiállítás is lesz
A 2022. május 6–7. között zajló konferencia témája a digitális élet és a társadalmi fenntarthatóság.

Megjelent a KáVéPONT Sapientia legújabb epizódja
A KáVéPONT aktuális adásában dr. Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektora mesél a keleti blokk retro autóiról.

Készül a magyar film napjára a kolozsvári Média Tanszék
Az 1921-es Drakula halála című film remake-jének előzőleg létrehozott és legújabb fejezeteit vetítik.

TDK 2022 – tudományos diákköri konferenciák a Sapientián
A Sapientia EMTE minden évben, minden karon megszervezi a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek célja, hogy ösztönözze a hallgatók tudományos diákköri tevékenységét, és teret biztosítson pályamunkáik ismertetésére.

EMTER 2022 – Matematika, informatika és fizika verseny a Marosvásárhelyi Karon
Idén 2022. április 30-án szervezik meg az EMTER: Matematika, informatika és fizika versenyt a Marosvásárhelyi Karon.

A bonchidai Bánffy-kastélyba látogattak filmművészet, fotóművészet, média szakos hallgatóink
2022. április 6-án a filmművészet, fotóművészet, média szak első- és másodéves hallgatói és oktatóik, dr. Mira Marincaș és dr. Tóth Orsolya vezetésével a bonchidai Bánffy-kastélyba látogattak egy tavaszi terepgyakorlat alkalmából.

Sapientia Podcast: Hitek és tévhitek a táplálkozásban
Dr. Albert Csilla, a Csíkszeredai Kar Élelmiszertudományi Tanszékének adjunktusa és beszélgetőpartnere dr. Csapó János, a Sapientia EMTE és a Debreceni Egyetem emeritus professzora ez alkalommal a hitek és tévhitek a táplálkozásban témáját boncolgatják.

Bukaresti tanulmányúton jártak hallgatóink
A Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék 2022. április 13. és 15. között tanulmányutat szervezett alapképzéses és mesteris hallgatói számára.

Online is lapozható a 2022-es felvételi tájékoztató füzet

Még lehet jelentkezni az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2022-es hallgatói felhívására
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 25. alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem programot 2022. július 4. és július 10. között.

Látogatás az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen
Egyetemünk rektora, dr. Tonk Márton látogatott az egri intézménybe, ahol az április 25-ei megbeszélés keretében előadást is tartott a Sapientia EMTE-ről.

Készülnek az államvizsgafilmek
Elkezdték államvizsgafilmjeik forgatását a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Filmművészet, fotóművészet, média szakos végzős hallgatói.

Nemzetközi versenyen értek el második helyezést hallgatóink
A SU Real Life Competition 2022 versenyen egyetemünkről Ilyés Kinga (Jog, IV. év) és Zeiler Hilda Izabella (FFM, II. év) vett részt.

Nemzetközi elismerésben részesült Keresztes Péter volt hallgatónk
A Román Televízió temesvári munkatársaként dolgozó Keresztes Péter a Prix CIRCOM 2022 nemzetközi televíziós fesztivál egyik különdíját nyerte el.

TANÁROK AKADÉMIÁJA – Prof. dr. Pusztai Gabriella: A szülők gyermeknevelő tevékenységének hatása a tanulmányi eredményességre
A Tanárok Akadémiájának második online előadására 2022. április 25-én, hétfőn 18 órától kerül sor.

Sikerrel zárultak a Nyílt Napok egyetemünk helyszínein
2022 tavaszán újra személyesen látogathattak az érdeklődő középiskolások a csíkszeredai, kolozsvári, marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi oktatási helyszíneinkre.

Szakmai látogatás a Hargita Gyöngye Rt. ásványvíztöltődénél
A Csíkszeredai Kar Turisztikai mérnök-menedzser szakának másodéves hallgatói, valamint elsőéves Fenntartható biotechnológiák mesterszakos diákjai hivatalos szakmai látogatáson vettek részt a Hargita Gyöngye Rt. palackozó üzemnél.

Átadásra kerültek a 36. OTDK megbízólevelei
2023-ban, április 16–19. között a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara ad otthont a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi tagozatának.

Országhatárokat átívelő pályázatban vesz részt a Marosvásárhelyi Kar
Támogatást nyert Horticulture 4.0 - Intelligens növényházak a kertészeti szakképzésben elnevezésű pályázatunk az Erasmus+ KA220-VET pályázati kategóriában.

Új robot érkezett a Marosvásárhelyi Karra
Az Accenture Románia egy Baxter robotot adományozott a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának.

Kolozsváron járt Szijjártó Péter – a Sapientia EMTE-re is ellátogatott
Magyarország külgazdasági és külügyminisztere egyetemünk vezetőivel is találkozott 2022. április 14-én, csütörtökön a Sapientia EMTE-n.

Hallgatóink hús- és tejfeldolgozó üzemeket látogattak meg
A Csíkszeredai Kar harmadéves élelmiszeripari mérnök szakos hallgatói szakmai látogatáson vettek részt a gyergyószentmiklósi Arterimpex húsfeldolgozóban és a csíkszépvízi Csengő Szövetkezet tejfeldolgozóban.

XVII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia – program
A konferencián hazai és magyarországi szakemberek tartanak előadásokat környezetföldrajz, környezetkémia, ökológia, környezeti nevelés, környezetfizika, alternatív energiák, agrár-környezettudomány, illetve környezetföldtan szekciókban.

Élelmiszeripari mérnök szakos hallgatók szakmai látogatáson a Vegadom House papírtasak gyárban
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának végzős élelmiszeripari mérnök szakos hallgatói az Élelmiszerek csomagolása és csomagolástervezés tárgy keretében szakmai látogatáson vettek részt a csíkszeredai Vegadom House S.R.L. papírtasak gyárban.

Sikeres volt az adománygyűjtés
A Sapientia EMTE köszönetet mond mindazoknak, akik csatlakoztak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közösségének megsegítésére kezdeményezett gyűjtéshez, és adományaikkal támogatták a Sapientia partnerintézményét.

Biomérnök mesteris hallgatók szakmai látogatáson a csíkszeredai tejgyárban
A Fenntartható biotechnológiák mesteri szak I. éves hallgatói az Iparban használt mikroorganizmusok tantárgy keretében hivatalos szakmai látogatáson vettek részt a csíkszeredai S.C. Lactate Harghita S.A. tejgyárban.

Perspectives in Human Sciences – online workshop
2022. április 8-án a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Humántudományok Tanszékén működő Kultúraközi Kölcsönhatások Kutatóközpont a Kolozsvári Akadémiai Bizottsággal közösen egynapos angol nyelvű interdiszciplináris online workshopot szervez meghívottakkal Perspectives in Human Sciences címmel.

Elindult a „Lost Millennials” projekt
A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon a 25 évnél idősebb NEET-ek sikeres munkaerő-piaci vagy oktatási és képzési integrációjához.

„Erős bástyánk nékünk” – film készült a Sapientia EMTE első 20 évéről
2022. március 29-én, kedden, este 19 órától mutatták be a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban az Erős bástyánk nékünk című dokumentumfilmet, mely a Sapientia EMTE 20 éves történetét dolgozza fel.

Megújult a Karrieriroda a Marosvásárhelyi Karon - bemutatkozó
A Marosvásárhelyi Kar Karrierirodájának bemutatkozó rendezvényére 2022. március 28-án került sor 12 és 14 óra között a koronkai campus C007-es termében. A karriertervezés kihívásairól dr. Tőkés Gyöngyvér tartott előadást.

Change4Impact - Konferencia és hackathon
Első alkalommal rendezik meg a Change4Impact hackathonnal egybekötött konferenciát. A hibrid eseményre 2022. május 26. és 29. között kerül sor.

Oktatónkat választották az EME új elnökévé
Bitay Enikő professzorasszonyt választotta az Erdélyi Múzeum-Egyesület Közgyűlése az intézmény következő elnökévé.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki egyetemünk rektorát
Egyetemünk rektora, dr. Tonk Márton az erdélyi magyar felsőfokú oktatás megszervezése, fejlesztése és magas színvonalú működtetése érdekében végzett kiemelkedő tudományos, oktatói és közösségszervező munkája elismeréséért a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át.

Budapesti egyetemek vezetőivel találkozott a Sapientia EMTE vezetősége
A Budapesti Corvinus Egyetem küldöttsége március 25-én, pénteken, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői pedig szombaton, március 26-án találkoztak a Sapientia EMTE vezetőségével.

Trans-Linguistica VI. - Konferencia felhívás
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a DAMERG Kutatóközpont 2022. május 19. és 20. között online nemzetközi tudományos konferenciát szervez Trans-linguistica VI. Változó bölcsészettudomány: innováció, hagyomány, értékteremtés címmel.

Pályázati felhívás oktatók, kutatók tudományos tanácskozásokra, művészek fesztiválokra, mesterkurzusokra való kiutazásának résztámogatására - 2022 tavasz
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által hirdetett, Communitas Alapítvány által lebonyolított pályázatra online lehet beküldeni a szükséges iratokat 2022. április 14., 16:00 óráig.

Megújult a Karrieriroda a Marosvásárhelyi Karon
A Marosvásárhelyi Kar Karrierirodájának bemutatkozó rendezvényére 2022. március 28-án kerül sor 12 és 14 óra között a koronkai campus C007-es termében. A rendezvény keretében a hallgatók a Karrieriroda tevékenységeivel ismerkedhetnek meg, majd az egyetemi hallgatók karriertervezésének kihívásairól dr. Tőkés Gyöngyvér tart előadást.

Tanárok Akadémiája névvel indítunk online előadás-sorozatot
Elsőként dr. Petteri Laihonen tart előadást „Kisebbségi nyelvoktatás Finnországban” címmel március 30-án, szerdán 18 órától.

Online felvételi előkészítőt tart a kolozsvári Média Tanszék
A felkészítő az idén is kétnapos lesz. Április 21-én délután 17:00 órától kap helyet egy elméleti felkészítő, április 22-én pedig a beküldőtt fotókat, illetve filmeket elemzik és véleményezik oktatóink.

Daoda Zoltán tart előadást a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban a műtrágyakrízis kapcsán
Globális műtrágya-hiány, mértéktelen drágulás, leromló talajok, szigorodó előírások. „Alternatíva a műtrágyakrízisre” címmel tart előadást Daoda Zoltán az AGRO.bio Kft. szakmai igazgatója március 25-én 9 és 10 órától.

Rendhagyó történelemórát szervez a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat: várossétára várják az érdeklődőket
A március 23-ai sétát Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék vezetője, dr. Murádin János Krisztóf egyetemi docens, történész vezeti, aki bemutatja a kolozsvári értékeket, amelyek a hétköznapok rohanásában elkerülhetik figyelmünket.

Az Óperenciás tengeren és Hollywoodon is túl – megjelent a KáVéPONT legújabb epizódja
A KáVéPONT aktuális adásában dr. Virginás Andrea egyetemi docens, a kolozsvári Média Tanszék vezetője és Lakatos Mihály doktorandusz beszélgetnek az Oscar-díj jelenéről és jövőjéről. Műsorvezető: Farkas Boglárka.

Könyvbemutatót szervez a Bocskai-házban egyetemünk Scientia Kiadója
Március 29-én, kedden Wanek Ferenc „Fordulópontok és meghatározó személyiségek Erdély altalajkincseinek megismeréstörténetében 1920 előtt” című könyve kerül bemutatásra.

Sapientia Podcast: Könyvajánlók a fenntarthatóságról
Dr. György Ottilia egyetemünk Csíkszeredai Karán adjunktusként közgazdasági tárgyakat oktat, ezen belül pedig a fenntartható gazdasági fejlődés tárggyal is foglalkozik. A csíkszeredai podcast legújabb részében Haba Tünde projektmenedzserrel, civil aktivistával a fenntarthatóság kapcsán érdekes könyveket, olvasmányokat osztanak meg az érdeklődőkkel.

Új publikációs lehetőség fiatal műszakiak tudományos eredményeinek magyar nyelvű közlésére
A hallgatók publikációs lehetőségére kialakított felület a MŰSZAKI SZEMLE tudományos folyóirat „Fiatal műszakiak” különszáma formájában jön létre.

Március végéig lehet jelentkezni a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolába
Március 31-ig lehet jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara által meghirdetett doktori képzésre.

Újabb kiemelkedő siker a középiskolai tehetséggondozásban
A kolozsvári Környezettudományi Tanszék kollégái által is koordinált kéttagú csapat nyert I. díjat a 28. Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája hazai szakaszán.

Make IT easy! néven szervez Hackathont a Marosvásárhelyi Kar
A 24 órás vetélkedőn a kar alap- és mesterképzéses hallgatói jelentkezhetnek háromfős csapatokban.

Megszervezték a XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny erdélyi fordulóját
Egyetemünk Kolozsvári Kara március 5-én szervezte meg online a 7–8. osztályosoknak szóló vetélkedőt.

Volt hallgatónkról készült film a MI, MAGYAROK sorozat keretében
Nyikó Anetta mozgássérült informatikus és slammer portréját március 31-én mutatják be a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban

Ezüstérmes lett egyetemünk csapata futsal sportágban a XIII. Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján
Az eseményen a magyarországi csapatok mellett több csapat érkezett Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról és Felvidékről.

Március 14–15. szabadnap a Sapientia EMTE-n
Az egyetemi Vezetőtanács elhatározta, hogy március 14-ét is szabadnapnak nyilvánítja a Sapientia EMTE-n, az oktatási tevékenységek bepótolásának feltételével.

Nyílt Napok a Sapientián – újra személyes jelenléttel
Két év kihagyás után újra személyesen látogathatnak oktatási helyszíneinkre az érdeklődő középiskolások 2022 tavaszán: Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is várjuk az egyéni vagy akár csoportos érdeklődőket! A részvétel természetesen ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, hiszen a helyek száma korlátozott.

Fiatalon Erasmussal: Európában és a világban! – online tájékoztató és beszélgetés
Az idei Erasmus Open Doors eseményre 2022. március 10-én, csütörtökön 18 órától csatlakozhatnak online a hallgatóink.

Erdélyi középiskolásokkal közösen készítettek filmet hallgatóink
A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara egyike azon felsőoktatási partnerintézményeknek, amelyek részt vesznek az Erdélyi Magyar Televízió által szervezett, erdélyi magyar középiskolásoknak szánt versenyben, ahol öt középiskola készít kisfilmet Petőfi erdélyi látogatásairól.

Pénteken szervezi a IV. Innover: Innovációs Csapatverseny döntőjét a Marosvásárhelyi Kar
A verseny célja, hogy a hallgatók innovációs készségét fejlesztve egy versenyképes üzleti tervet alkossanak, majd egy szakmai zsűri előtt bemutatva összemérjék tudásukat. A versenyzők próbára tehetik vállalkozói képességeiket, bővíthetik kapcsolati hálójukat, valamint szakértői visszajelzést kaphatnak az ötletüket illetően.

Sapientia Podcast: Az élelmiszer-hamisítók leleplezése
Újabb Sapientia Podcast epizóddal jelentkezik a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara, ezúttal Dr. Csapó János, professzor emeritus és Dr. Albert Csilla, egyetemi adjunktus, az Élelmiszertudományi Tanszék oktatói beszélgetnek egy igen érdekes és sokunkat foglalkoztató témáról az élelmiszer-hamisításról.

Manufacturing címmel indít előadás-sorozatot a Marosvásárhelyi Kar Kiss Elemér Szakkollégiuma
Az első előadást március 1-jén 12:30-tól tartja Takó István, „The 4th Industrial revolution is here. Are you ready?” címmel.

Nyílt órákat hirdet a Csíkszeredai Kar
Az egyetemi oktatók előadásain a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött

Egyeztettünk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetőivel
A kárpátaljai intézmény vezetői általános tájékoztatást nyújtottak az ukrajnai háborús helyzetről, illetve a Sapientia EMTE részéről nyújtható segítség, támogatás lehetőségeiről, mibenlétéről.

Erasmus+ pályázati felhívások – 2022
A Sapientia EMTE három pályázatot hirdet: hallgatói, oktatási mobilitásra lehet jelentkezni, illetve munkatársak képzési mobilitására.

Egyetemi FILMklub a Marosvásárhelyi Karon
Folytatódik az ősszel elkezdett vetítéssorozat.

Légy egy napra Sapientiás! – nyílt napok Csíkszeredában
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara két év kihagyás után nyílt napokat szervez. Elsőkörben a csíkszeredai végzős középiskolásokat várják, de érdeklődés esetén másokkal is egyeztetnek a programlehetőségről.

Intézményi együttműködést kötöttünk a temesvári I. Mihály király Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemmel
Dr. Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektora és dr. Cosmin Alin Popescu, a temesvári egyetem rektora írtak alá megállapodást 2022. február 21-én.

Nemzetközi kutatói ösztöndíjprogram indításába csatlakozott be egyetemünk Marosvásárhelyi Kara
Romániai egyetemek szakirányú alapképzésében, mesteri, illetve doktori képzésében részt vevő hallgatói pályázhatnak a „Természetvédelem, területrendezés, tájrehabilitáció: A gyergyóújfalusi kőbánya újrahasznosítása” ösztöndíjprogram keretében.

A Szabók bástyájában tartanak fotókiállítást a Kolozsvári Kar hallgatói
Február 21. és 26. között Mák Krisztián és Ráduly Sándor kiállítása lesz megtekinthető a Szabók bástyájában.

Sapientia Podcast: Mítoszok, egykor és ma
A Csíkszeredai Kar podcastjének legújabb részében dr. Mihály Vilma-Irén egyetemi adjunktus és dr. Hubbes László-Attila egyetemi docens kalauzol el bennünket a mítoszok világába, és megérthetjük azt is, hogy miként értelmezhető a mítosz egykor és ma.

KáVéPONT: Támad-e az orosz medve?
A KáVéPONT Sapientia célja a tudományos ismeretterjesztés, a kolozsvári tanszékek és oktatók munkájának bemutatása.

Lehet jelentkezni a XVII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferenciára
Jelentkezési határidő: január 31. (online)

Három ERASMUS+ nemzetközi projektjét is bemutatta a Kolozsvári Kar
A Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék oktatói a kutatásmenedzsment témájú foRMAtion projekt, az EU biztonságáról és fenntarthatóságáról szóló EUSecure projekt, valamint a kisebbségi nyelvhasználatot megcélzó Listen projekt közreműködői.

Sapiophile: Jó üzlet az egészség
A Csíkszeredai Kar vlogjának legújabb részében dr. Tamás Melinda élelmiszerkémikus, dietetikus az ellentmondásos táplálkozási javaslatok zűrzavarában megjelöl pár alapfogalmat, amelyek segítenek eligazodni a tuti tippek labirintusában.

A Szent Anna-tó problematikája az M5 műsorában
Az M5 csatorna Multiverzum adásában feldolgozta csíkszeredai kollégánk, dr. Máthé István egyetemi docens kutatását, és a Szent Anna-tó vizének állapotáról készítettek egy riportot.

II. helyezést ért el a csíkszeredai ENIGMA csapat a győri versenyen
2022. február 5-én zajlott a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumának szervezésében a XX. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny, ahol hallgatóink második helyezést értek el. A Magyarország egyik legnagyobb hagyományokkal bíró esettanulmány-versenyét ebben az évben online és offline formai megoldásokkal valósították meg.

EUHL-es válogatottban a Sapientia U23 hokicsapat több tagja
A csapat két játékosa és menedzsere is meghívást kapott egy EUHL-es (Európai Egyetemi Jégkorong Liga) válogatott programra, amely két rangos mérkőzést is tartalmaz.

Orbán Balázs-díjban részesült dr. Tamási Zsolt József marosvásárhelyi oktatónk
A díj rendszerint olyan oktatásban tevékenykedő szakembereket illet meg, akik fáradhatatlan munkájukkal és törekvéseikkel a közösségi értékek megőrzése mellett a szülőföldön maradásért is küzdenek.

Innotech Student Call néven indul innovatív vállalkozói tevékenység egyetemistáknak
Cél az egyetemi hallgatók vállalkozói készségeinek fejlesztése és 20 vállalkozás létrehozása, illetve támogatása 40.000–100.000 EUR közötti összeggel. Legalább második évfolyamra beiratkozott alapképzéses, mesterszakos vagy doktorandusz egyetemi hallgatók pályázhatnak.

Csíkszeredai Karunk is partnere az RMKT középiskolásoknak szóló gazdasági/üzleti vetélkedőjének
Az RMKT már nyolc alkalommal szervezett pénzügyi vetélkedőt középiskolás diákok számára.

XIII. „Gúzsba kötve táncolni” fordítói verseny középiskolásoknak
A Csíkszeredai Kar Humántudományok Tanszéke idén tizenharmadik alkalommal hirdeti meg fordítói versenyét a középiskolák 11–12. osztályos tanulói számára négy kategóriában.

XXVII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka – felhívás videókonferenciára
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karával közösen 2022. március 17-én rendezi meg a XXVII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakát.

OBSCURA. SÖTÉT. KAMRA. – online diákfotó-kiállítást nyitott meg a kolozsvári Média Tanszék
A január 21-én megnyitott kiállítás a Kunstmatrix felületén „látogatható”.

Létrejött a Pro Bono Publico konzorcium
A Sapientia EMTE, a Partiumi Keresztény Egyetem és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által kezdeményezett társulás elsősorban az erdélyi magyar közösség, tágabb értelemben pedig a romániai társadalom egészének a javát kívánja szolgálni.

Lezajlott a kolozsvári Táncműveszet szakos hallgatók közös vizsgaelőadása
A Kolozsvári Karon működő táncművészet szak a 2021/2022-es tanév első félévét záró gyakorlati kollokviumaiból egy egészestés táncelőadást tartott, mindkét évfolyam közreműködésével.

KáVéPONT Sapientia címmel indított podcastsorozatot egyetemünk Kolozsvári Kara
A KáVéPONT Sapientia célja a tudományos ismeretterjesztés, a kolozsvári tanszékek és oktatók munkájának bemutatása.

Végzős egyetemisták, mesteris hallgatók és doktoranduszok számára hirdet pályázatot Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa
A jelentkezési űrlapot 2022. január 31-ig (postabélyegző dátuma) lehet leadni és még aznap 15 óráig szükséges a jelentkezési lapot a fent említett e-mail címre elküldeni.

Ott leszünk a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon
A tavalyi online kiadás után személyesen mutatkozunk be 2022. január 13–15. között Budapesten a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a Hungexpo A csarnokában. A Sapientia EMTE a KT17-es jelzésű standot foglalja el.

Oktatónkra emlékezünk
Mély megrendüléssel vesszük tudomásul, hogy szeretett kollégánk, barátunk Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Mária 2022. január 5-én, életének 74. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

PÁLYÁZAT rangos nemzetközi (D1, Q1, Q2-es) szakmai folyóiratban közölt cikkek publikálási költségeinek a térítésére – 2022
A pályázat célja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem keretében dolgozó főállású oktatók külföldi publikációs tevékenységének a támogatása, a kiemelkedő tudományos eredmények láthatóságának a javítása, valamint az intézmények nemzetközi elismertségének a növelése.

PÁLYÁZAT nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvétel támogatására – 2022
A Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói számára nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon, illetve kiállításokon való részvétel támogatására.

10 éves az AlgoRythmics YouTube-csatorna
„Beautiful piece of art to explain computer science, this is so EPIC!” – így jellemezte egyik kommentelő a marosvásárhelyi AlgoRythmics videókat, amelyek egy sajátos tudomány–művészetek párosítással igyekeznek megkapóvá és felejthetetlenné tenni a számítógépes algoritmusok tanulását.

Elismerő Oklevélben részesült a kolozsvári Média Tanszék
A Magyar Művészeti Akadémia kitüntetését az indoklás szerint „a tanszéken zajló magyar film-, és fotóművészet területén a felsőoktatásban kifejtett közel két évtizedes elhivatott, magasszintű művészeti oktatás, valamint a példaértékű, innovatív műhelymunka eredményeinek elismeréseként” nyerte le a tanszék.

Sapis eredmények a Price Media Law Moot Court Competition nemzetközi médiajogi versenyen
Sikeres szereplést tudhat maga mögött a Sapientia jogászcsapata a Price Media Law Moot Court Competition nemzetközi médiajogi perbeszédverseny regionális fordulóján.

Bankkártya- és készpénzhasználati szokások
A bankkártya és készpénz használati szokásokat, és az arra ható tényezőket szeretné felmérni a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa és a Sapientia EMTE, Csíkszereda közös kutatása.

Antik költemény és modern zene ötvözete, itt a Horatius Hits zenei lista
Két horatiusi óda (Thaliarchushoz és Leuconoéhez) kapcsán tettek kísérletet a Csíkszeredai Kar elsőéves Világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom szakos hallgatói az antik költemény és a mai modern zenei párhuzamainak a felállításra.

Bocskai-díjak átadásával zártuk a jubileumi 20. évfordulós évet
Ünnepi szenátusi üléssel zárta huszadik jubileumi évét a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2021. december 17-én, melynek keretében két Bocskai-díjat adtak át. Az egyetem Kolozsvári Karának dísztermében köszönték meg dr. Trócsányi László európai parlamenti képviselő, Magyarország volt igazságügyi miniszterének támogatását, illetve dr. Dávid László egyetemi szenátusi elnök, a Sapientia EMTE volt rektorának munkáját.

Másodéves erdőmérnök hallgatóink szakmai tanulmányúton vettek részt Sopronban
Soproni tanulmányúton vettek részt a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karához tartozó Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ másodéves erdőmérnök hallgatói. A tanulmányút kezdeményezője és koordinátora dr. Náhlik András egyetemi tanár volt, az út soproni Erdészeti és Faipari Képzést Támogató Alapítvány támogatásával valósult meg. Dr. Farkas Attila, az erdőmérnöki szak programfelelőse végigkísérte a diákokat a tanulmányúton - az ő beszámolóját olvashatják.

Tájépítészeti TervMix 2021
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának campusán kerül sor december 14-én du. 16 órakor az aulában a tájépítészmérnöki szak évzáró rendezvényére.

Átadta a Csíkszeredai Kar a gazdasági szakos hallgatóknak a Kiválósági ösztöndíjakat
2021. december 9-én, csütörtökön, 11 órától tartottuk meg a Pallas Athéné Kiválósági ösztöndíj átadó ünnepséget, melynek keretében közgazdaság szakos alap- és mesterképzésben résztvevő diákokat díjaztunk.

Nagy ajándék, kicsi cipő - jótékonysági akciót szervez a Csíkszeredai Kar
A Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának munkatársai minden évben karácsony környékén bekapcsolódnak egy-egy jótékonysági kezdeményezésbe, ahol gyerekeket támogatnak. Idén sem szeretnénk spórolni a jó cselekedetekkel, ennek szellemében hirdetjük meg idei felhívásunkat, amellyel Kalányos Ottó, csíkszentkirályi segédlelkész által vezetett alcsíki cigánypasztoráció tevékenységet kívánjuk segíteni.

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign