Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás: szakmai gyakorlat mobilitás (2024 nyara) és tanulmányi mobilitás (2024/25-ös tanév)

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás: szakmai gyakorlat mobilitás (2024 nyara) és tanulmányi mobilitás (2024/25-ös tanév)

SAPIENTIA – 10 ÉVE AZ ERASMUS+ PROGRAMBAN!

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet az Európai Unió Erasmus+ Programjának támogatásával hallgatók számára szakmai gyakorlat mobilitáson való részvételre 2024 nyarán, és hosszú (egyetemi féléves) tanulmányi mobilitáson való részvételre a 2024/2025-ös tanévben.

1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási vagy egyéb intézményben.

Jelen pályázati felhívás célja az alábbi tevékenységek támogatása:

 • Hallgatók szakmai gyakorlat célú mobilitása 2024 nyarán (időtartama minimum 2 hónap, maximum 4 hónap). A mobilitás kizárólag fizikai lehet, azaz feltételezi a fogadó országba történő kiutazást és ott-tartózkodást a mobilitás teljes ideje alatt, és le kell zárulnia a következő tanév kezdete előtt, végzett hallgatók esetén 2025. április 25-el bezárólag.
 • Hallgatók tanulmányi célú hosszú mobilitása a 2024/2025-ös tanévben (időtartama egy teljes egyetemi félév vagy évharmad – minimum 2 egymást követő hónap –, a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is, ugyanabban a fogadó intézményben), kombinálható szakmai gyakorlattal. A mobilitás kizárólag fizikai lehet, azaz feltételezi a fogadó országba történő kiutazást és ott-tartózkodást a mobilitás teljes ideje alatt, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (fizikai, online, hibrid).

 2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

• A résztvevők a fizikai mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek a 2023-as KA131 mobilitási projektből. Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a mobilitás típusa, a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra. A kiutazáskor kapott előleg mértéke 80%, a maradék összeg elszámolás után kerül utalásra.

• Az ösztöndíjösszegek a fogadó ország szerint:

Országok

Tanulmányi mobilitás,
EUR / hónap

Szakmai gyakorlat mobilitás, EUR/hónap

Uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok: Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország,

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Málta, Hollandia, Portugália, Spanyolország

674

824

Uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok: Bulgária, Csehország, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Észak-Macedónia, Lengyelország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Magyarország

606

756

A programhoz nem társult harmadik országok (13-14 régió): Svájc, Feröer szigetek, Egyesült Királyság, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán

-

824

A programhoz nem társult harmadik országok (1-12 régió): minden más ország a fentieken kívül, a listát lásd ITT

-

700

+ egyszeri utazási támogatás a távolság függvényében

• A hátrányos helyzetű (azaz a Tanügyminisztérium 3392/2017 sz. rendelete 6. cikkelyének 2. paragrafusa alapján szociális ösztöndíjra jogosult, lásd https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf), illetve roma nemzetiségű hallgatók havi 250 euró kiegészítő támogatást kapnak, amely hozzáadódik a fenti táblázatban feltüntetett havi ösztöndíjhoz, úgy tanulmányi mobilitás, mind szakmai gyakorlat mobilitás esetén – szociális ösztöndíjra való jogosultságról szóló kari igazolás, vagy más, törvény szerinti igazoló okirat, vagy valamely törvényesen bejegyzett romániai roma szervezet által kiállított román nyelvű igazolás alapján.

• Támogatás speciális igények esetén: a fogyatékkal élő résztvevők kiegészítő támogatásban részesülhetnek a tényleges költségek alapján, az Erasmus+ program romániai lebonyolítását végző ügynökség külön jóváhagyásával, amennyiben előkészítő látogatásra van szükségük a mobilitás megszervezésének érdekében, és/vagy csak kísérő segítségével tudnak mobilitásra utazni. Nyertes pályázat esetén kérjük az értesítés kézhezvétele után azonnal jelezni az igénylést a kari Erasmus+ koordinátornál.

Zöld utazás („green travel”) esetén az a résztvevő, aki nem kap más utazási támogatást: egyszeri 50 EUR értékű utazási támogatásra jogosult (nyilatkozat alapján, amennyiben az oda-vissza utazás fő része – tehát több, mint fele – busszal, vonattal vagy közös autóhasználattal valósul meg), ugyanakkor további két napra jogosult megélhetési támogatásra, amennyiben ennek szükségessége indokolt.

• Az Erasmus+ ösztöndíj hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

3. Általános pályázati feltételek

• Alapképzésben és mesteri képzésben részt vevő hallgatóink pályázhatnak, kizárólag azon a képzési cikluson belül megvalósuló mobilitásra lehet pályázni, amelyre a hallgató a pályázás pillanatában be van iratkozva.
Hogyha a hallgató párhuzamosan több szakra van beiratkozva, akkor mindegyik szakhoz kötődően pályázhat, de csak az egyik szakhoz kötődően nyerhet el mobilitási támogatást.
Kiegészítő éves hallgató nem pályázhat Erasmus+ ösztöndíjra.
• A 2023/24-es tanévben újra beiratkozott hallgató nem pályázhat jelen felhívás keretében Erasmus+ ösztöndíjra.
• Nem pályázhat az a hallgató, aki korábbi, azonos ciklusban megvalósított Erasmus+ mobilitása alatt nem teljesítette az előírt kreditszámot vagy valamely más szerződéses kötelezettségét (kivéve, hogyha a szerződésben vállaltak vis maior okokból nem teljesülhettek).

A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:

 • aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel (vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint), és teljesíti a pályázat speciális részvételi feltételeit;
 • román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen a mobilitási tevékenység zajlik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben nem a magyar a képzés nyelve);
 • a tervezett külföldi szakmai/tanulmányi program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
 • vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetencia felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és esetenként az online nyelvtanfolyamot;
 • nyilatkozza, hogy ismeri és elfogadja a Sapientia EMTE Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzatát, amely elérhető a karok honlapjainak Erasmus+ oldalain, valamint az egyetem honlapján ezen a helyen;
 • eleget tesz a kari Erasmus bizottság által meghatározott egyéb pályázati feltételeknek.

• Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot, beleértve a zero grantos periódusokat és a rövid mobilitásokat is (az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít).
• A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában a finanszírozást biztosító projektre érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni.
Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki a tervezett kiutazását megelőző két félévben nem teljesített legalább 20 kreditet félévenként a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból azon a szakon, amelyhez kötődően Erasmus+ ösztöndíjat ítéltek meg számára.
• Ha a pályázást követően vagy a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a pályázat, illetve a támogatási szerződés érvényét veszíti (kivéve a végzettek nyári szakmai gyakorlat mobilitás szerződését).

3.1 Erasmus+ szakmai gyakorlat (SMT) mobilitás pályázat speciális részvételi feltételei

• Alap- és mesterképzésben részt vevő, nem utolsó éves hallgatók esetén a szakmai gyakorlat célú mobilitás megvalósítási periódusa:
– a Csíkszeredai Kar és a Kolozsvári Kar hallgatói esetében: 2024. június 17. és 2024. szeptember 13. között;
– a Marosvásárhelyi és a Sepsiszentgyörgyi Kar hallgatói esetében: 2024. június 24. és 2024. szeptember 13. között.

• Végzett hallgatók esetén a megvalósítás végső határideje 2025. április 25. A mobilitás fizikai jelenlétet feltételez a fogadó országban, időtartama minimum 2 egymást követő hónap ugyanazon fogadó intézményben, a fogadó intézmény kifejezett kérésére lehet maximum 4 hónap.
Végzett hallgatók nyári szakmai gyakorlat mobilitása kizárólag a záróvizsga dolgozat/mesteri disszertáció sikeres megvédése után kezdődhet. Az a végzett hallgató, aki nem tesz sikeres záróvizsgát/disszertáció vizsgát az adott szak első záróvizsga időszakában (június/július), elveszíti a megnyert Erasmus+ szakmai gyakorlat ösztöndíjhoz való jogát a vizsgaeredmények kifüggesztésének pillanatában.
Végzett hallgató esetében az ösztöndíj folyósításának feltétele lesz, hogy legyen olyan, jövedelemmel rendelkező kezese, aki közjegyző előtt tett nyilatkozatban kötelezettséget vállal arról, hogy a támogatási szerződésben foglalt feltételek megszegése esetén visszatéríti a kiutalt ösztöndíjat.
• A szakmai gyakorlat olyan intézményekben hajtható végre, amelyekben a hallgató a szakjához kötődő feladatokat láthat el, de nem támogatható az EU intézményeiben megvalósuló szakmai gyakorlat (teljes lista: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_en). Adott szakmai gyakorlatnak egyetlen intézmény keretén belül kell teljesülnie, a mobilitásnak nem lehet több fogadó intézménye, és a gyakorlat nem teljesíthető Romániában, még részlegesen sem.
• A fogadó intézmény kereséséhez segítséget nyújtó weboldalak javasolt listája és az 1-12 régióba tartozó, a programhoz nem társult harmadik országok listája itt érhető el.
• Az Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitás ösztöndíjat nyert hallgatóknak 2024. május 24. péntekkel bezárólag kell bemutatniuk a szakmai gyakorlatra őket fogadó cég/intézmény szándéknyilatkozatát (Letter of Intent), ellenkező esetben elveszítik a megnyert ösztöndíjat.

3.2 Az Erasmus+ hosszú tanulmányi célú (SMS) mobilitás pályázat speciális részvételi feltételei

• Kizárólag I. félévben megvalósuló tanulmányi mobilitásra pályázhat az, aki a 2024/2025-ös tanévben végzős azon a szakon, amelyhez kapcsolódóan mobilitásra pályázik.
• A megpályázható helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátornál és itt érhető el.
• A mobilitás fizikai jelenlétet feltételez a fogadó országban, időtartama egy egyetemi félév vagy évharmad ugyanabban a fogadó intézményben (a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is), minimum 2 egymást követő hónap.
• A tanulmányi időszak magába foglalhat egy kiegészítő szakmai gyakorlat periódust, amennyiben ezt az adott intézményközi szerződés lehetővé teszi. A hallgatónak igazolnia kell, hogy a két tevékenységet ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt végzi el. A kombinált mobilitás teljes periódusára vonatkozóan a havi támogatási összeg megegyezik a havi tanulmányi ösztöndíjjal.
Alapképzésben részt vevő hallgatók esetében a pályázónak kiutazáskor legalább két befejezett félévvel, és félévente legalább 20-20 teljesített kredittel kell rendelkeznie a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból azon a szakon, amelyhez kötődően mobilitásra fog utazni.

4. A pályázat beküldésének módja

 • A pályázati űrlap és nyilatkozatok kitöltése és benyújtása, valamint a szükséges kötelező és opcionális iratok csatolása kizárólag a Neptun webes felületén, a kérvény modulon keresztül történik. Ennek használatához segédlet a Neptun belépő felületén a Letölthető dokumentumok között található, címe NEPTUN_Kérvények_HWEB.pdf.
 • A Neptun ETR-be azonosítóval (Neptun kód) történő belépést követően a Sapientia EMTE eljárásaiban feltételezi, hogy az azonosító tulajdonosa járt el, ugyanakkor nem vizsgálja a jelszó kiadásából származó panaszokat, kifogásokat.
 • Kérjük a pályázat beküldésének folyamatában fokozottan figyelni az alábbiakra:
  – csak PDF csatolmány tölthető fel;
  – egy adott típusú melléklethez (pl. publikációk) több PDF is feltölthető;
  – egy azonosítóval egy képzéshez kapcsolódóan típusonként csak egy pályázat küldhető be, ezért hogyha a már beküldött pályázata javításra szorul, akkor pályázati határidőn belül eső utolsó munkanappal bezárólag kérje meg kari Erasmus+ koordinátorát, hogy küldje vissza javításra a pályázatot;
  – a pályázat (kérvény) kitöltését meg lehet szakítani a Kitöltés felfüggesztése gombbal, a kitöltés ezután bármikor folytatható;
  – a pályázatot a Kérvény leadása gomb megnyomásával lehet beküldeni, elkészített, de be nem küldött pályázatokat nem fogunk figyelembe venni;
  – fontos a benyújtott pályázat (kérvény) státusának napi szintű követése a Neptun felületen, mivel hiányos vagy hibás pályázatok esetén a javításra visszaküldésről szóló határidős üzenetek kizárólag a Neptunban fognak megjelenni;
  – a Neptun felületén csak a beküldött pályázatnak a szakkoordinátor általi jóváhagyása, valamint a pályázat befogadása történik meg, az ún. döntés következtében megjelenő Elfogadva státus ezt jelzi; a pályázat tartalmáról szóló pontozás és döntéshozatal a Neptun felületén kívül történik, és a Kari Erasmus Bizottság végzi.

 5. A pályázat anyaga (a csatolmányok PDF-ben tölthetők fel):

1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului): kizárólag a Neptun webes felületén tölthető ki.
2. Nyilatkozat Erasmus+ mobilitásról – Declaraţie mobilitate Erasmus+: kizárólag a Neptun webes felületén tölthető ki, a pályázati űrlap része.
3. Kötelező csatolmány: érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is (Certificat de înregistrare).
4. Kötelező csatolmány: Curriculum Vitae – Europass modell szerint, azon a nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=hu).
5. Kötelező csatolmány: Motivációs levél – max. 2000 leütés, azon a nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja.
6. Esetenként kötelező csatolmány: Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve, hogyha a mobilitás oktatási nyelve a magyar).
7. Opcionális: Egyetemi tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevél.
8. Opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok: pl. önkéntesség, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A Neptun csak akkor engedi a pályázat beküldését, hogyha minden kötelező csatolmány fel van töltve!
A hiányzó iratok pótlására a javításra visszaküldésről szóló üzenetben megjelölt határidőn belül van lehetőség.

A helyek elfoglalása a pályázatra kapott pontszámok csökkenő sorrendjében történik, viszont adott helyre történő túljelentkezés esetén hátrányban lesz az a hallgató, aki az állandó lakhelye szerinti országban szeretné végrehajtani mobilitását.

6. Bírálati szempontrendszer

A pályázatokat a Kari Erasmus Bizottság bírálja el, amelynek összetétele és a pontozási kritériumok megtalálhatók a kari honlapokon:
Csíkszeredai Kar: ITT
Kolozsvári Kar: ITT
Marosvásárhelyi Kar: ITT
Sepsiszentgyörgyi Kar: ITT

A pályázatok beküldésének periódusa: 2024. február 26. hétfő déli 12,00 órától 2024. március 17. vasárnap 24,00 óráig.

További információk a kari Erasmus+ koordinátoroknál:

Kolozsvár, 2024. február 21.

Hallgatók
Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás: szakmai gyakorlat mobilitás (2024 nyara) és tanulmányi mobilitás (2024/25-ös tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2023/24-es tanév II. félévében Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás: szakmai gyakorlat mobilitás (2023 nyara) és tanulmányi mobilitás (2023/24-es tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2022/23-as tanév II. félévében Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás: szakmai gyakorlat mobilitás (2022 nyara) és tanulmányi mobilitás (a 2022/23-as tanév első féléve) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2021 nyara) és tanulmányi mobilitás (2021/22-es tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2021/22-es tanév II. félévében Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2020/21-es tanév II. félévében ÚJRA MEGNYITVA! Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2020 nyara) és tanulmányi mobilitás (2020/21-es tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2019/20-as tanév II. félévében Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2019 nyara) és tanulmányi mobilitás (2019/20-as tanév) Beszámolók Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2018/19-es tanév II. félévében Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2018 nyara) és tanulmányi mobilitás (2018/19-es tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2017/18-as tanév II. félévében Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2017 nyara) és tanulmányi mobilitás (2017/18-as tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat, tanulmányi mobilitás, 2016/2017-es tanév II. félév Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás: tanulmányi mobilitás – 2016/2017-es tanév, szakmai gyakorlat mobilitás – 2016. nyár Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat, 2015/2016-os tanév II. félév (tanulmányi és szakmai gyakorlat) Pályázati felhívás: ERASMUS+ hallgatói tanulmányi mobilitási program, 2015/2016-os tanév Pályázati felhívás: ERASMUS+ hallgatói mobilitási program, 2014/15-ös tanév Pótpályázati felhívás: ERASMUS+ hallgatói mobilitási program, 2014/15-ös tanév II. félév
Hírek
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign