Acte necesare

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Acte necesare

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere online

 1. Admiterea pe anul universitar 2021/2022 se desfăşoară online. Sunt considerate excepţii cazurile în care candidatul nu poate dovedi prin documente îndeplinirea criteriilor stabilite pentru admiterea la o specializare (ex. lipsa unei note/medii din liceu), iar regulamentul de admitere al facultăţii permite substituirea acestora cu note obţinute la examenul de admitere, sau specializările în cazul cărora, în urma unei decizii argumentate, examenul de admitere se organizează doar în sesiunea din septembrie 2021. În toate aceste cazuri se vor respecta cu stricteţe măsurile de siguranţă epidemiologică în vigoare. 

 2. Pe baza propunerilor formulate de conducerile facultăţilor Consiliul de administraţie stabileşte perioada înscrierilor şi data probelor de admitere. 

 3. Înscrierea la concursul de admitere se desfăşoară online prin platforma electronică de admitere a Universităţii „Sapientia” din Cluj-Napoca, prin încărcarea datelor şi documentelor necesare pentru înscriere. Candidaţii vor declara pe propria răspundere că datele încărcate pe platformă sunt autentice, respectiv documentele scanate sunt în conformitate cu cele originale, şi se vor angaja ca în cazul reuşitei la concursul de admitere, vor prezenta documentele originale odată cu înscrierea la specializare. Totodată vor lua la cunoştinţă faptul că Universitatea va prelucra datele cu caracter personal conform informării publicate pe site-ul Universităţii, respectând prevederile GDPR. 

 4. Documente scanate necesare pentru înscrierea la concursul de admitere (fiind o cerinţă generală ca aceste documente să fie lizibile)

Nivel licenţă:

 • diploma de bacalaureat sau adeverinţă echivalentă acesteia, care atestă media examenului şi notele obţinute la probele de bacalaureat, precizează valabilitatea adeverinţei şi conţine menţiunea privind faptul că diploma de bacalaureat nu a fost încă emisă. Pentru absolvenţii liceelor din străinătate este necesar Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat emis de CNRED. Varianta scanată a diplomei originale se va lua în considerare doar în cazul în care candidatul a depus în prealabil la Rectoratul Universităţii documentele necesare procedurii de emitere a atestatului de echivalare de către CNRED;
 • suplimentul la diploma de bacalaureat, care conține mediile disciplinelor de liceu;
 • adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau medicul de şcoală;
 • certificat de naştere;
 • act de identitate.

Alte acte necesare, după caz:

 • certificat de căsătorie sau alt act, care atestă schimbarea numelui;
 • diplome sau adeverinţe obţinute la concursurile incluse în regulamentele de admitere ale facultăţilor, luate în considerare la stabilirea mediilor de admitere.

Nivel de master: 

 • diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia;
 • suplimentul la diploma de bacalaureat, care conține mediile disciplinelor de liceu;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul de şcoală;
 • certificat de naştere;
 • act de identitate;
 • diplomă de studii universitare de licenţă sau diploma echivalentă acesteia (sau adeverinţă care înlocuieşte diploma). Pentru absolvenţii universităţilor din străinătate este necesar Atestatul de echivalare a diplomei emis de CNRED2 . Varianta scanată a diplomei originale se va lua în considerare doar în cazul în care candidatul a depus în prealabil la Rectoratul Universităţii documentele necesare procedurii de emitere a atestatului de echivalare de către CNRED;
 • suplimentul la diploma de licență sau foaia matricolă (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2022);
 • certificat de competență lingvistică emis sau recunoscut de Centrul LinguaSap.

Alte acte necesare, după caz:

 • certificat de căsătorie sau alt act, care atestă schimbarea numelui.

REGULAMENT DE ADMITERE

Știri
2022-07-19
2022-07-15
2022-07-14
2022-07-06
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign