Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru candidaţii la concursul de admitere

UNIVERSITATEA SAPIENTIA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, jud. Cluj, având CIF RO14645945, numită în continuare Universitate, este operator de date cu caracter personal cu privire la datele dvs. personale furnizate instituţiei noastre prin Fişa de înscriere la concursul de admitere şi prin documentele anexate acestuia, conform dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Categoria de date prelucrate:

  • date de identitate, de contact și de stare civilă: numele, prenumele, codul numeric personal, data și locul nașterii, sexul, cetăţenia, etnia, domiciliul, numărul de telefon, adresa de e-mail, starea civilă, numele şi prenumele părinților, starea socială şi de sănătate
  • date privind studiile dvs.

Scopul prelucrării datelor: datele dvs. personale de mai sus sunt prelucrate în vederea organizării admiterii la specializările din cadrul Universităţii şi vor fi utilizate în vederea îndeplinirii de către Universitate a obligaţiilor sale legale în acest sens, în vederea întocmirii statisticilor proprii, respectiv pentru soluţionarea eventualelor contestaţii înaintate de petenţi. Datele dvs. de contact vor fi utilizate drept mijloc de comunicare.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal reprezintă obligația legală a Universităţii, rezultată din dispoziţiile Legii nr. 1/2011 privind educația naţională, din dispoziţiile ordinelor emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv din legislația privind învăţământul superior, respectiv consimţământul dvs.

Datele dvs. cu caracter personal sunt transmise către: sistemul de gestionare a studiilor Neptun, respectiv către dvs. în vederea efectuării comunicărilor administrative cu dvs. privind procedura admiterii.

Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate de Universitate pe suport de hârtie şi în format electronic pe perioada prevăzută de lege pentru diferitele tipuri de date în cazul în care deveniți student al Universității (de ex. datele de identitate ale studenților Universității şi datele privind rezultatele la studii ale studenţilor se păstrează permanent), în caz contrar timp de cel mult 6 luni după data finalizării procedurii de admitere la Universitate.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că aveți dreptul să exercitaţi următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal: drept de acces, drept la rectificare, drept la ştergerea datelor, drept de a vă opune prelucrării, drept la portabilitatea datelor, drept de a retrage consimţământul, drept de opoziţie, drept de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro) și drept de a vă adresa instanţelor de judecată.

Datele de contact ale Universităţii în probleme privind protecţia datelor:  

 

Știri
2022-07-19
2022-07-15
2022-07-14
2022-07-06
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign