Metodologia examenului de absolvire

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Metodologia examenului de absolvire

Programul de formare psihopedagogică se va finaliza cu examen de absolvire pentru ambele nivele de certificare.

1. Condiția necesară pentru înscriere la examenul de absolvire:

Promovarea disciplinelor prevăzute în planul de învățământ, obținerea creditelor obligatorii (nivelul I – 30/35 de credite, nivelul II – 30 de credite).

2. Desfășurarea examenului de absolvire:

 1. predarea portofoliului didactic;
 2. susținerea publică a portofoliului didactic.

2.1. Conținutul portofoliului didactic și cerințele elaborării acestuia:

Scopul elaborării portofoliului este integrarea cunoștințelor obținute în cadrul diferitelor discipline și a experiențelor dobândite pe parcursul practicii pedagogice.

Portofoliul didactic va conține următoarele documente:

Nivelul I

 1. Fișele de evidență ale asistenței la ore
 2. Orarul profesorului-mentor
 3. Un referat privind experiențele formulate pe baza asistențelor la ore (obținute în urma practicii observative)
 4. Proiecte de lecție
 5. Procesul verbal al lecțiilor de probă
 6. Procesul verbal al lecției finale
 7. Caracterizarea psihopedagogică a unui elev
 8. Lucrarea de diplomă:

- pe o temă aleasă;

- consultând profesorul îndrumător;

- întinderea: cca. 10-15 de pagini, 20000-30000 de caractere.

Nivelul II

 1. Fișele de evidență ale practicii observative
 2. Proiecte de lecție
 3. Procesul verbal al lecției finale
 4. Caracterizarea psihopedagogică a unui elev
 5. Lucrarea de diplomă:

- pe o temă aleasă;

- consultând profesorul îndrumător;

- întinderea: cca. 15-20 de pagini, 30000-40000 de caractere.

Portofoliul va corespunde următoarelor cerințe:

 • conține documentele care reflectă experiențele și cunoștințele acumulate în domeniul psihopedagogic desemnat, precum și dezvoltarea cunoștințelor absolventului;
 • referatele privind practica observativă reflectă faptul că absolventul este capabil să sistematizeze experiențele acumulate conform unor criterii pedagogice;
 • proiectele de lecții prezentate trebuie să reflecte priceperea absolventului în prelucrarea didactică și transmiterea conținutului, precum și pregătirea metodologică pentru monitorizarea procesului de învățare, pentru managementul clasei și pentru utilizarea rațională a timpului;
 • caracterizarea psihopedagogică a elevului trebuie să conțină aplicarea conceptelor teoretice, rezumarea caracterizării și formularea opiniei personale;
 • cerințele privind conținutul și forma lucrării de diplomă: delimitarea temei, formularea exactă a problemei, alegerea metodelor și instrumentelor potrivite pentru elaborarea temei; structurarea adecvată a lucrării (introducere, prezentarea cercetării, argumentarea alegerii temei, rezumat, formularea concluziilor și a propunerilor); indicarea bibliografiei legate de problema analizată.

Criterii pentru evaluarea portofoliului:

 • predarea tuturor documentelor necesare;
 • calitatea fiecărui document în comparație cu cerințele prevăzute.

Criterii pentru evaluarea lucrării de diplomă:

 • delimitarea temei și punerea acesteia în context științific;
 • formularea problemei de cercetare;
 • alegerea metodelor, procedurilor, tehnicilor și instrumentelor adecvate pentru colectarea și prelucrarea datelor, respectiv utilizarea corectă a acestora;
 • legătura dintre titlu și tema aleasă, distribuirea lucrării în părțile corespunzătoare, transparența și proporționalitatea lucrării;
 • utilizarea limbajului corespunzător cerințelor stilului științific, precizia, nuanțarea și claritatea formulării;
 • utilizarea bibliografiei recente;
 • utilizarea și interpretarea adecvată a terminologiei;
 • citații și referințe corecte.

2.2. Susținerea publică a portofoliului didactic:

 1. prezentarea portofoliului;
 2. întrebări din partea evaluatorilor și a comisiei de examinare.

Interval de timp: pentru prezentarea portofoliului absolvenții vor avea la dispoziție 10 minute, iar pentru adresarea întrebărilor 5 minute.

Criterii pentru evaluarea susținerii portofoliului:

 • modul prezentării (cât de coerent și consistent este);
 • încadrarea în intervalul de timp stabilit;
 • utilizarea tehnicilor adecvate de comunicare;
 • crearea și menținerea contactului cu audiența;
 • oferirea unor răspunsuri competente la întrebările puse.

3. Stabilirea rezultatului examenului de absolvire:

 1. absolvenții vor primi note. Componenţa notei: 75% evaluarea portofoliului, 25% evaluarea susținerii orale;
 2. valoarea examenului de absolvire susținut cu succes este de 5 credite.
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign