Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a studenţilor Universităţii Sapientia

UNIVERSITATEA SAPIENTIA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, jud. Cluj, având CIF 14645945, numită în continuare Universitate, este operator de date cu caracter personal cu privire la datele dvs. personale, conform dispozițiilor Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Categoria de date prelucrate:

  • date de identitate, de contact și de stare civilă: numele, prenumele, codul numeric personal, data și locul nașterii, sexul, cetățenia, etnia, domiciliul, numărul de telefon, adresa de e-mail, starea civilă, numele și prenumele părinților, starea socială și de sănătate,
  • date privind studiile dvs.: studii anterioare, disciplinele studiate, rezultatele studiilor şi a examenului de finalizare a studiilor, diplome şi certificate obţinute, prezență, competenţe de limbi străine, etc.
  • date financiare: cont bancar, diferite plăți.

Scopul prelucrării datelor: datele dvs. personale de mai sus sunt prelucrate în vederea executării contractului de școlarizare încheiat cu dvs. și vor fi utilizate în vederea îndeplinirii de către Universitate a obligațiilor sale legale în acest sens, precum și pentru întocmirea statisticilor şi raportărilor, pentru efectuarea viramentelor diferitelor drepturi financiare şi recuperarea creanțelor (ex. diferite taxe legate de studii). Datele dvs. de contact vor fi utilizate drept mijloc de comunicare pe durata studiilor legat de administrarea studiilor, şi după încheierea studiilor în vederea urmăririi situaţiei dvs. legată de inserţia pe piaţa muncii, respectiv continuarea studiilor şi includerea dvs. în sistemul Alumni al absolvenţilor Universităţii.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal reprezintă obligația legală a Universității, rezultată din dispozițiile Legii nr. 1/2011 privind educația națională, din dispozițiile ordinelor emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, din legislația privind învățământul superior, din regulamentele interne ale Universității, respectiv consimțământul dvs.

Datele dvs. cu caracter personal sunt transmise către: autorități de stat, departamentele abilitate ale Ministerului Educației Naționale, sistemul de gestionare a studiilor Neptun, sistemul de gestionare a studiilor RMU (Registrul Matricol Unic), către instituţii bancare (ex. pentru virarea burselor sau a altor drepturi financiare), instituţii partenere (în cazul mobilităţilor efectuate la aceste instituţii sau a înscrierii la examenul de finalizare a studiilor, după caz), autorități locale, finanţatorilor Universităţii, respectiv către dvs. în vederea efectuării comunicărilor administrative cu dvs. pe durata studiilor şi după încheierea acestora.

Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate de Universitate pe suport de hârtie și în format electronic pe perioada prevăzută de lege pentru diferitele tipuri de date (de ex. datele de identitate ale studenților Universității și datele privind rezultatele la studii ale studenților se păstrează permanent).

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că aveți dreptul să exercitați următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal: drept de acces, drept la rectificare, drept la ștergerea datelor, drept de a vă opune prelucrării, drept la portabilitatea datelor, drept de a retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia și în limitele permise Universității de legislația în vigoare sau contractele de finanțare semnate de aceasta; drept de opoziție, drept de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro) și drept de a vă adresa instanțelor de judecată.

Datele de contact ale Universității în probleme privind protecția datelor: 

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign