Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2022/23-as tanév II. félévében

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2022/23-as tanév II. félévében

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet az Európai Unió Erasmus+ Programjának támogatásával hallgatók számára tanulmányi mobilitáson való részvételre a 2022/2023-as tanév második félévében.

1. A pályázat általános célja a hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, lehetővé téve oktatási, nyelvi, szakmai és kulturális tapasztalatok megszerzését külföldi felsőoktatási intézményben az Európai Unión belül.
Jelen pályázati felhívás célja a hallgatók tanulmányi jellegű külföldi mobilitásának támogatása a 2022/2023-as tanév második félévében, melynek időtartama egy teljes egyetemi félév vagy évharmad, a fogadó egyetem tanévbeosztása szerint, magába foglalva a vizsgaidőszakot is (minimum 2 egymást követő hónap), ugyanabban a fogadó intézményben. A mobilitás kizárólag fizikai lehet, azaz feltételezi a fogadó országba történő kiutazást és ott-tartózkodást a mobilitás teljes ideje alatt, a fogadó intézmény oktatási formájától függetlenül (fizikai, online, hibrid).
Az ösztöndíjas helyek száma nem korlátozott, a megpályázható helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátoroknál és a jelen felhívás 3. pontjában található linken érhető el.

2. A pályázattal elnyerhető ösztöndíj

• A résztvevők a fizikai mobilitás ideje alatt ösztöndíjban részesülnek, amely a 2021-es KA131 Erasmus+ mobilitási projektből kerül kifizetésre. Az ösztöndíj folyósításának pénzneme az euró. Az ösztöndíj összege a fogadó intézmény országa és a teljesített mobilitás napok száma alapján kerül kiszámításra. A kiutazáskor kapott előleg mértéke 80%, a maradék összeg elszámolás után kerül utalásra.
• Az ösztöndíj mértéke a fogadó ország szerint:

Programországok

Tanulmányi mobilitás, EUR / hónap

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Németország, Olaszország, Málta, Hollandia, Portugália, Spanyolország

600

Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Észak-Macedónia, Lengyelország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Magyarország

540

• A hátrányos helyzetű (azaz a tanügyminisztérium 3392/2017-es rendelete 6. cikkelyének 2. paragrafusa alapján szociális ösztöndíjra jogosult, illetve roma nemzetiségű) hallgatók havi 250 EUR kiegészítő támogatást kapnak, szociális ösztöndíjra való jogosultságról szóló kari igazolás (vagy valamely törvényes roma szervezet által kibocsátott igazolás) és szerződéskiegészítés alapján.
• Támogatás speciális igények esetén: a fogyatékkal élő résztvevők kiegészítő támogatásban részesülhetnek a tényleges költségek alapján, az Erasmus+ program romániai lebonyolítását végző ügynökség külön jóváhagyásával, amennyiben előkészítő látogatásra van szükségük a mobilitás megszervezésének érdekében, és/vagy csak kísérő segítségével tudnak mobilitásra utazni. Nyertes pályázat esetén kérjük az értesítés kézhezvétele után azonnal jelezni az igénylést a kari Erasmus+ koordinátornál.
Zöld utazás („green travel”) esetén a résztvevő egyszeri 50 EUR értékű utazási támogatásra jogosult (nyilatkozat alapján, amennyiben az oda-vissza utazás fő része busszal, vonattal vagy közös autóhasználattal valósul meg).

3. Általános pályázati feltételek

Nem pályázhat második féléves tanulmányi mobilitásra az, aki:
– a 2022/2023-as tanévben végzős;
– a 2022/2023-es tanévben újra beiratkozott hallgató;
kiegészítő éves hallgató;
– korábbi, azonos ciklusban megvalósított Erasmus+ mobilitása alatt nem teljesítette az előírt kreditszámot vagy valamely más szerződéses kötelezettségét (kivéve, hogyha a szerződésben vállaltak vis maior okokból nem teljesülhettek).
Hogyha a hallgató párhuzamosan több szakra van beiratkozva, akkor mindegyik szakhoz kötődően pályázhat, de csak az egyik szakhoz kötődően nyerhet el mobilitási támogatást.
A pályázó olyan alapképzésben vagy mesteri képzésben részt vevő hallgató lehet, aki:

 • aktív hallgatói jogviszonyban van a Sapientia EMTE-vel (vagyis a folyó tanévben beiratkozott, aktív félévre regisztrált a Neptun rendszerben és Tanulmányi szerződést kötött a szakkoordinátorral való egyeztetés szerint), és teljesíti a pályázat részvételi feltételeit;
 • alapképzésben részt vevő hallgató esetében van legalább két befejezett féléve;
 • román állampolgár vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik abból a nyelvből, amelyen a mobilitási tevékenység zajlik a fogadó intézményben, és ezt igazolni is tudja (amennyiben nem a magyar a képzés nyelve);
 • a tervezett külföldi tanulmányi program beilleszkedik a tantervébe (évet halasztani Erasmus+ ösztöndíj miatt nem lehet);
 • vállalja, hogy szükség esetén elvégzi a nyelvi kompetencia felmérésére szolgáló OLS online teszteket (kiutazás előtt és a mobilitás után egyaránt), és esetenként az online nyelvtanfolyamot;
 • nyilatkozza, hogy megismeri és elfogadja a Sapientia EMTE azon Erasmus+ hallgatói mobilitás szabályzatát, amely a támogatási szerződés aláírásának pillanatában lesz érvényben (a jelenleg érvényes szabályzat elérhető a karok honlapjainak Erasmus+ oldalain, valamint az egyetem honlapján ezen a helyen);
 • eleget tesz a kari Erasmus bizottság által meghatározott egyéb pályázati feltételeknek.

• Adott képzési ciklusban a hallgató összesített mobilitási időtartama nem haladhatja meg az Erasmus+ ösztöndíj-kalkulátorral számolt 12 hónapot, azaz 360 napot a megpályázott mobilitás időtartamával együtt (beleértve a zero grantos periódusokat is), ebbe beleszámít a korábban LLP-ben teljesített Erasmus mobilitási idő is (az Erasmus+ programon belül minden hónap egységesen 30 naposnak számít).
• A kari Erasmus Bizottság pozitív döntése nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítását, ahhoz a támogatási szerződés megkötése szükséges. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában a finanszírozást biztosító projektre érvényes hallgatói Erasmus+ szabályzat szerint fog történni.
Nem köthető támogatási szerződés olyan hallgatóval, aki a tervezett kiutazását megelőző két félévben (elsőéves mesteris hallgató esetében: egy félévben) nem teljesített legalább 20 kreditet félévenként a kötelező és kötelezően választandó tárgyakból azon a szakon, amelyhez kötődően Erasmus+ ösztöndíjat ítéltek meg számára.
• Ha a pályázást követően vagy a támogatási szerződés megkötése után, annak érvényességi idején belül megszűnik a hallgatói jogviszony, akkor a pályázat, illetve a támogatási szerződés érvényét veszíti.
• Azon partneregyetemeken megvalósuló tanulmányi mobilitásra lehet pályázni, amelyekkel egyetemünknek intézményközi megállapodása van a hallgató szakja szerinti tudományterületre vonatkozóan. A második félévre megpályázható helyek jegyzéke a kari Erasmus+ koordinátoroknál és itt érhető el.

4. A pályázat beküldésének módja

 • A pályázati űrlap és nyilatkozatok kitöltése és benyújtása, valamint a szükséges kötelező és opcionális iratok csatolása kizárólag a Neptun webes felületén, a kérvény modulon keresztül történik. Ennek használatához segédlet a Neptun belépő felületén a Letölthető dokumentumok között található, címe NEPTUN_Kérvények_HWEB.pdf.
 • A Neptun ETR-be azonosítóval (Neptun kód) történő belépést követően a Sapientia EMTE eljárásaiban feltételezi, hogy az azonosító tulajdonosa járt el, ugyanakkor nem vizsgálja a jelszó kiadásából származó panaszokat, kifogásokat.
 • Kérjük a pályázat beküldésének folyamatában fokozottan figyelni az alábbiakra:

– csak PDF csatolmány tölthető fel;
– egy adott típusú melléklethez (pl. publikációk) több PDF is feltölthető;
– egy azonosítóval egy képzéshez kacsolódóan típusonként csak egy pályázat küldhető be, ezért hogyha a már beküldött pályázata javításra szorul, akkor pályázati határidőn belül kérje meg kari Erasmus+ koordinátorát, hogy küldje vissza javításra a pályázatot;
– a pályázat (kérvény) kitöltését bármikor meg lehet szakítani a Kitöltés felfüggesztése gombbal, a kitöltés ezután bármikor folytatható;
– a pályázatot a Kérvény leadása gomb megnyomásával lehet beküldeni, elkészített de be nem küldött pályázatokat nem fogunk figyelembe venni;
– fontos a benyújtott pályázat (kérvény) státusának napi szintű követése a Neptun felületen, mivel hiányos vagy hibás pályázatok esetén a javításra visszaküldésről szóló határidős üzenetek kizárólag a Neptunban fognak megjelenni;
– a Neptun felületén csak a beküldött pályázatnak a szakkoordinátor általi jóváhagyása, valamint a pályázat befogadása történik meg, az ún. döntés következtében megjelenő Elfogadva státus ezt jelzi; a pályázat tartalmáról szóló pontozás és döntéshozatal a Neptun felületén kívül történik, és a Kari Erasmus Bizottság végzi.

 5. A pályázati dosszié anyaga (a csatolmányok PDF-ben tölthetők fel):

1. Pályázati űrlap (Fişa candidatului): kizárólag a Neptun webes felületén tölthető ki.
2. Nyilatkozat Erasmus+ mobilitásról – Declaraţie mobilitate Erasmus+: kizárólag a Neptun webes felületén tölthető ki.
3. Kötelező csatolmány: érvényes személyi igazolvány másolata; nem román állampolgárok esetén szükséges az érvényes tartózkodási/letelepedési engedély másolata is (Certificat de înregistrare).
4. Kötelező csatolmány: Curriculum Vitae – Europass modell szerint, azon a nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=hu).
5. Kötelező csatolmány: Motivációs levél – max. 2000 leütés, azon a nyelven, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja.
6. Esetenként kötelező csatolmány: Nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a hallgató külföldi tanulmányait folytatni fogja (kivéve, hogyha a mobilitás oktatási nyelve a magyar).
7. Opcionális: Egyetemi tudományos tevékenységre vonatkozó iratok, pl. TDK-n vagy más versenyen való részvétel igazolása; publikációk esetében a publikáció első és utolsó oldalának, valamint a megjelenés helyéül szolgáló folyóirat, kötet első oldalának másolata; más szakmai tevékenységről szóló igazolás, oklevél.
8. Opcionális: Társadalmi tevékenységet igazoló dokumentumok: pl. önkéntesség, az egyetem érdekében végzett munka stb.

A Neptun csak akkor engedi a pályázat beküldését, hogyha minden kötelező csatolmány fel van töltve!

A hiányzó iratok pótlására a javításra visszaküldésről szóló üzenetben megjelölt határidőn belül van lehetőség.

A helyek elfoglalása a pályázatra kapott pontszámok csökkenő sorrendjében történik, viszont adott helyre történő túljelentkezés esetén hátrányban lesz az a hallgató, aki az állandó lakhelye szerinti országban szeretné végrehajtani mobilitását.

A pályázatok beküldésének időszaka: 2022. szeptember 26. hétfő déli 12 órától 2022. október 11. keddel bezárólag.

További információk a kari Erasmus+ koordinátoroknál:

 

Kolozsvár, 2022. szeptember 21.

Hallgatók
Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2022/23-as tanév II. félévében Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás: szakmai gyakorlat mobilitás (2022 nyara) és tanulmányi mobilitás (a 2022/23-as tanév első féléve) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2021 nyara) és tanulmányi mobilitás (2021/22-es tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2021/22-es tanév II. félévében Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2020/21-es tanév II. félévében ÚJRA MEGNYITVA! Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2020 nyara) és tanulmányi mobilitás (2020/21-es tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2019/20-as tanév II. félévében Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2019 nyara) és tanulmányi mobilitás (2019/20-as tanév) Beszámolók Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2018/19-es tanév II. félévében Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2018 nyara) és tanulmányi mobilitás (2018/19-es tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás a 2017/18-as tanév II. félévében Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási program, szakmai gyakorlat (2017 nyara) és tanulmányi mobilitás (2017/18-as tanév) Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat, tanulmányi mobilitás, 2016/2017-es tanév II. félév Erasmus+ hallgatói pályázati felhívás: tanulmányi mobilitás – 2016/2017-es tanév, szakmai gyakorlat mobilitás – 2016. nyár Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat, 2015/2016-os tanév II. félév (tanulmányi és szakmai gyakorlat) Pályázati felhívás: ERASMUS+ hallgatói tanulmányi mobilitási program, 2015/2016-os tanév Pályázati felhívás: ERASMUS+ hallgatói mobilitási program, 2014/15-ös tanév Pótpályázati felhívás: ERASMUS+ hallgatói mobilitási program, 2014/15-ös tanév II. félév
Hírek
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-19
2022-09-19
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign